శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి

శ్రీ గురు కవచం~ Sri guru kavacham in telugu

Read Sri guru kavacham in telugu with lyrics శ్రీ గురు కవచం: || అథ పురశ్చరణరసోల్లాసే ఈశ్వరదేవీసంవాదే శ్రీగురుకవచం || శ్రీఈశ్వర ఉవాచ: శృణు దేవి! ప్రవక్ష్యామి గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ |లోకోపకారకం ప్రశ్నం న కేనాపి కృతం పురా || 1|| అద్య ప్రభృతి కస్యాపి న ఖ్యాతం కవచం మయా |దేశికాః బహవః సంతి మంత్రసాధనతత్పరాః || 2|| న తేషాం జాయతే సిద్ధిః మంత్రైర్వా చక్రపూజనైః |గురోర్విధానం కవచమజ్ఞాత్వా క్రియతే జపః…

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రః~ Shri Medha Dakshinamurthy Mantra in Telugu lyrics

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రః : Read Shri Medha Dakshinamurthy Mantra in Telugu with lyrics ఓం అస్య శ్రీ మేధాదక్షిణామూర్తి మహామంత్రస్య శుకబ్రహ్మ ఋషిః గాయత్రీ ఛందః మేధాదక్షిణామూర్తిర్దేవతా మేధా బీజం ప్రజ్ఞా శక్తిః స్వాహా కీలకం మేధాదక్షిణామూర్తి ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ –భస్మం వ్యాపాణ్డురాంగ శశిశకలధరో జ్ఞానముద్రాక్షమాలా |వీణాపుస్తేర్విరాజత్కరకమలధరో లోకపట్టాభిరామః ||వ్యాఖ్యాపీఠేనిషణ్ణా మునివరనికరైస్సేవ్యమాన ప్రసన్నః |సవ్యాలకృత్తివాసాస్సతతమవతు నో దక్షిణామూర్తిమీశః || మూలమంత్రః –ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం…

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి

శ్రీ దక్షిణామూర్తి పంచరత్న స్తోత్రం~ dakshinamurthy pancharatna stotram lyrics in telugu

శ్రీ దక్షిణామూర్తి పంచరత్న స్తోత్రం :Read shri medha dakshinamurthy pancharatna stotram in telugu with lyrics మత్తరోగ శిరోపరిస్థిత నృత్యమానపదాంబుజం భక్తచింతితసిద్ధికాలవిచక్షణం కమలేక్షణమ్ | భుక్తిముక్తిఫలప్రదం భువిపద్మజాచ్యుతపూజితం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౧ || విత్తదప్రియమర్చితం కృతకృశా తీవ్రతపోవ్రతైః ముక్తికామిభిరాశ్రితైః ముహుర్మునిభిర్దృఢమానసైః | ముక్తిదం నిజపాదపంకజసక్తమానసయోగినాం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౨ || కృత్తదక్షమఖాధిపం వరవీరభద్రగణేన వై యక్షరాక్షసమర్త్యకిన్నరదేవపన్నగవందితమ్ | రత్నభుగ్గణనాథభృత్ భ్రమరార్చితాంఘ్రిసరోరుహం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౩ ||…

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి | శ్రీ శివ శంకరుడు

దక్షిణామూర్తిస్తోత్రం~ dakshinamurthy stotram telugu

దక్షిణామూర్తిస్తోత్రం: read shri guru dakshinamurthy stotram lyrics in telugu ఉపాసకానాం యదుపాసనీయ –ముపాత్తవాసం వటశాఖిమూలే |తద్ధామ దాక్షిణ్యజుషా స్వమూర్త్యాజాగర్తు చిత్తే మమ బోధరూపం || ౧ || అద్రాక్షమక్షీణదయానిధాన –మాచార్యమాద్యం వటమూలభాగే |మౌనేన మందస్మితభూషితేనమహర్షిలోకస్య తమో నుదంతం || ౨ || విద్రావితాశేషతమోగుణేనముద్రావిశేషేణ ముహుర్మునీనాం |నిరస్య మాయాం దయయా విధత్తేదేవో మహాంస్తత్త్వమసీతి బోధం || ౩ || అపారకారుణ్యసుధాతరంగై –రపాంగపాతైరవలోకయంతం |కఠోరసంసారనిదాఘతప్తా –న్మునీనహం నౌమి గురుం గురూణాం || ౪ || మమాద్యదేవో వటమూలవాసీకృపావిశేషాత్కృతసన్నిధానః…