శ్రీ మహావిష్ణువు

విష్ణుమృత్యుంజయస్తోత్రం~ vishnu maha mrityunjaya stotram in telugu

విష్ణుమృత్యుంజయస్తోత్రం: Read sri maha vishnu mrityunjaya stotram in telugu with lyrics. ఓం నమో భగవతే మృత్యుంజయాయ | తతో విష్ణ్వర్పితమనా మారకండేయో మహామతిః |తుష్టావ ప్రణతో భూత్వా దేవదేవ జనార్దనంవిష్ణునైవోపదిష్టం తు స్తోత్రం కర్ణే మహామనాః |సంభావితేన మనసా తేన తుష్టావ మాధవం || ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ |మార్కండేయ ఉవాచ –నారాయణం సహస్రాక్షం పద్మనాభం పురాతనం |ప్రణతోఽస్మి హృషీకేశం కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి || ౧ || గోవిందం…

శ్రీ మహావిష్ణువు

వరాహస్తోత్రం~ varaha stotram in telugu

Read varaha stotram in telugu with lyrics వరాహస్తోత్రం: శ్రీ గణేశాయ నమః ఋషయ ఊచుః– జితం జితం తేఽజిత యజ్ఞభావనా త్రయీం తనుం స్వాం పరిధున్వతే నమః |యద్రోమగర్తేషు నిలిల్యురధ్వరాస్తస్మై నమః కారణసూకరాయ తే || 1|| రూపం తవైతన్నను దుష్కృతాత్మనాం దుర్దర్శనం దేవ యదధ్వరాత్మకం |ఛందాంసి యస్య త్వచి బర్హిరోమస్వాజ్యం దృశి త్వంఘ్రిషు చాతుర్హోత్రం || 2|| స్రుక్తుండ ఆసీత్స్రువ ఈశ నాసయోరిడోదరే చమసాః కర్ణరంధ్రే |ప్రాశిత్రమాస్యే గ్రసనే గ్రహాస్తు తే యచ్చర్వణం…