శ్రీ కాలభైరవ స్వామి

శ్రీ కాలభైరవ కవచం~ kalabhairava kavacham in telugu lyrics

శ్రీ కాలభైరవ కవచం : read Shri KalaBhairava Kavacham in telugu with lyrics ఓం అస్య శ్రీ భైరవ కవచస్య ఆనంద భైరవ ఋషిఃఅనుష్టుప్ చందః శ్రీ వటుక బైరవో దేవతాబం బీజం హ్రీం శక్తిః ప్రణవ కీలకంమమ అభీష్ట సిద్యర్థె జపే వినియోగః ఓం సహస్రారే మహా చక్రే కర్పూర ధవలే గురుః |పాతు మాం వటుకో దేవో భైరవః సర్వ కర్మసు || పూర్వ స్యామసితాంగో మాం దిశి రక్షతు సర్వదా…