శ్రీ దత్త స్తవం~ Sri Datta Stavam in telugu

శ్రీ దత్త స్తవం: Read Sri Datta Stavam in telugu with lyrics and download as pdf దత్తాత్రేయం మహాత్మానం వరదం భక్తవత్సలంప్రపన్నార్తిహరం వందే స్మర్తృగామీ సనో వతు || 1 || దీనబంధుం కృపాసింధుం సర్వకారణ కారణంసర్వరక్షాకరం వందే స్మర్తృగామీ సనో…

Sri Guru dattatreya vajra kavacham in telugu శ్రీ దత్తాత్రేయ వజ్రకవచం lyrics

శ్రీ దత్తాత్రేయ వజ్రకవచం : Read Sri Guru dattatreya vajra kavacham in telugu with lyrics ఋషయ ఊచుః |కథం సంకల్పసిద్ధిః స్యాద్వేదవ్యాస కలౌయుగే |ధర్మార్థకామమోక్షాణాం సాధనం కిముదాహృతమ్ || ౧ || వ్యాస ఉవాచ |శృణ్వంతు ఋషయస్సర్వే శీఘ్రం సంకల్పసాధనమ్…

Sri Guru Dattatreya Stotram in telugu శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం lyrics

శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం: Sri Guru Dattatreya Stotram in telugu with lyrics జటాధరం పాండురాంగం శూలహస్తం కృపానిధిమ్ |సర్వరోగహరం దేవం దత్తాత్రేయమహం భజే || ౧ || అస్య శ్రీదత్తాత్రేయస్తోత్రమంత్రస్య భగవాన్నారదఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీదత్తః పరమాత్మా దేవతా…

Sri Guru Datta Ashtakam in telugu శ్రీ దత్తాష్టకం lyrics

శ్రీ దత్తాష్టకం : Sri GuruvDatta Ashtakam in telugu with lyrics గురుమూర్తిం చిదాకాశం సచ్చిదానందవిగ్రహం |నిర్వికల్పం నిరాబాధం దత్తమానందమాశ్రయే || ౧ || యోగాతీతం గుణాతీతం సర్వరక్షాకరం విభుం |సర్వదుఃఖహరం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || ౨ || అవధూతం సదాధ్యానం ఔదుంబరసుశోభితం…

Sri guru Dattatreya Kavacham in telugu శ్రీ దత్తాత్రేయ కవచమ్ lyrics

శ్రీ దత్తాత్రేయ కవచమ్ : Read Sri guru Dattatreya Kavacham in telugu with lyrics శ్రీపాదః పాతు మే పాదౌ ఊరూ సిద్ధాసనస్థితః |పాయాద్దిగంబరో గుహ్యం నృహరిః పాతు మే కటిమ్ || ౧ || నాభిం పాతు జగత్స్రష్టా ఉదరం…

Sri Guru Dattatreya mala mantram in telugu శ్రీ గురు దత్తాత్రేయ మాలా మంత్రం lyrics

శ్రీ దత్తాత్రేయ మాలా మంత్రం : Read Sri Guru Dattatreya mala mantram in telugu with lyrics స్మరణమాత్రసన్తుష్టాయ,మహాభయనివారణాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ,చిదానన్దాత్మనే,బాలోన్మత్తపిశాచవేషాయ,మహాయోగినే, అవధూతాయ,అనసూయానన్దవర్ధనాయ, అత్రిపుత్రాయ,ఓం భవబన్ధవిమోచనాయ,ఆం అసాధ్యసాధనాయ,హ్రీం సర్వవిభూతిదాయ,క్రౌం అసాధ్యాకర్షణాయ,ఐం వాక్ప్రదాయ,క్లీం జగత్రయవశీకరణాయ,సౌః సర్వమనఃక్షోభణాయ,శ్రీం మహాసమ్పత్ప్రదాయ,గ్లౌం భూమండలాధిపత్యప్రదాయ,ద్రాం చిరంజీవినే,వషట్వశీకురు వశీకురు,వౌషట్ ఆకర్షయ ఆకర్షయ,హుం…

dattatreya mantra దత్తాత్రేయ మంత్ర in telugu for success, health, prosperity, marriage, job, child, protection & more

Read lord guru dattatreya mantra in telugu for success, health, prosperity, marriage, job, child, protection, education and more mantras సమస్యలు తీర్చే దత్తాత్రేయ మంత్రాలు 1.సర్వ బాధ నివారణ మంత్రం. “నమస్తే భగవన్ దేవ దత్తాత్రేయ జగత్…

శ్రీ దత్తాత్రేయ వజ్రకవచ స్తోత్రం~ dattatreya vajra kavacham lyrics in telugu

శ్రీ దత్తాత్రేయ వజ్రకవచ స్తోత్రం :Read Shri Dattatreya Vajra Kavacham in telugu with lyrics అస్య శ్రీదత్తాత్రేయ వజ్రకవచస్తోత్ర మంత్రస్య,కిరాతరూపీ మహారుద్ర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః,శ్రీదత్తాత్రేయో దేవతా, ద్రాం బీజం, ఆం శక్తిః, క్రౌం కీలకమ్,ఓం ఆత్మనే నమః,ఓం ద్రీం మనసే…

శ్రీ దత్తాత్రేయ కవచం~ dattatreya kavacham lyrics in telugu

శ్రీ దత్తాత్రేయ కవచం : Read Shri Dattatreya Kavacham in telugu with lyrics శ్రీ పాదః పాతు మే పాదౌ ఊరూ సిద్ధాసనస్థతఃపాయా ద్దిగంబరో గుహ్యం నృహరిహి పాతు మే కటిం || ౧ || నాభిం పాతు జగ త్ర్సాష్టదరం…

శ్రీ దత్త మాలా మంత్ర~ shri datta mala mantra lyrics in telugu

శ్రీదత్తమాలా మంత్ర : read shri datta mala mantra in telugu శ్రీ గణేశాయ నమః .పార్వత్యువాచ –మాలామంత్రం మమ బ్రూహి ప్రియాయస్మాదహం తవ .ఈశ్వర ఉవాచ –శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి మాలామంత్రమనుత్తమం .. ఓం నమో భగవతే దత్తాత్రేయాయ, స్మరణమాత్రసంతుష్టాయ,మహాభయనివారణాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ,…
Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇