శ్రీ గణపతి

ఏకదంతగణేశస్తోత్రం~ ekadanta ganesha stotram in telugu

Read sri ekadanta ganesha(ganapati) stotram in telugu with lyrics ఏకదంతగణేశస్తోత్రం: శ్రీగణేశాయ నమః .మదాసురం సుశాంతం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః |భృగ్వాదయశ్చ మునయ ఏకదంతం సమాయయుః ||1|| ప్రణమ్య తం ప్రపూజ్యాదౌ పునస్తం నేమురాదరాత్ |తుష్టువుర్హర్షసంయుక్తా ఏకదంతం గణేశ్వరం ||2|| దేవర్షయ ఊచుఃసదాత్మరూపం సకలాది-భూతమమాయినం సోఽహమచింత్యబోధం|అనాది-మధ్యాంత-విహీనమేకం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||3|| అనంత-చిద్రూప-మయం గణేశం హ్యభేద-భేదాది-విహీనమాద్యం |హృది ప్రకాశస్య ధరం స్వధీస్థం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ||4|| విశ్వాదిభూతం హృది యోగినాం వై…

శ్రీ గణపతి

శ్రీ మహాగణపతి స్తోత్రం~ Sri Maha Ganapathi Stotram in telugu lyrics

శ్రీ మహాగణపతి స్తోత్రం: Read Sri Maha Ganapathi Stotram in telugu with lyrics యోగం యోగవిదాం విధూతవివిధవ్యాసంగశుద్ధాశయప్రాదుర్భూతసుధారసప్రసృమరధ్యానాస్పదాధ్యాసినామ్ |ఆనందప్లవమానబోధమధురాఽమోదచ్ఛటామేదురంతం భూమానముపాస్మహే పరిణతం దంతావలాస్యాత్మనా || ౧ || తారశ్రీపరశక్తికామవసుధారూపానుగం యం విదుఃతస్మై స్తాత్ప్రణతిర్గణాధిపతయే యో రాగిణాఽభ్యర్థ్యతే |ఆమంత్ర్య ప్రథమం వరేతి వరదేత్యార్తేన సర్వం జనంస్వామిన్మే వశమానయేతి సతతం స్వాహాదిభిః పూజితః || ౨ || కల్లోలాంచలచుంబితాంబుదతతావిక్షుద్రవాంభోనిధౌద్వీపే రత్నమయే సురద్రుమవనామోదైకమేదస్విని |మూలే కల్పతరోర్మహామణిమయే పీఠేఽక్షరాంభోరుహేషట్కోణా కలితత్రికోణరచనాసత్కర్ణికేఽముం భజే || ౩ || చక్రప్రాసరసాలకార్ముకగదాసద్బీజపూరద్విజవ్రీహ్యగ్రోత్పలపాశపంకజకరం శుండాగ్రజాగ్రద్ఘటమ్ |ఆశ్లిష్టం…

శ్రీ గణపతి

శ్రీ గణేశ భుజంగ స్తుతిః~ Sri Ganesha Bhujanga Stuti telugu

శ్రీ గణేశ భుజంగ స్తుతిః Reas Sri Ganesha Bhujanga Stuti in telugu with lyrics శ్రియః కార్యనిద్ధేర్ధియస్సత్సుకర్ధేఃపతిం సజ్జనానాం గతిం దైవతానామ్ |నియంతారమంతస్స్వయం భాసమానంభజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || ౧ || గణానామధీశం గుణానాం సదీశంకరీంద్రాననం కృత్తకందర్పమానమ్ |చతుర్బాహుయుక్తం చిదానందసక్తంభజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || ౨ || జగత్ప్రాణవీర్యం జనత్రాణశౌర్యంసురాభీష్టకార్యం సదా క్షోభ్య ధైర్యమ్ |గుణిశ్లాఘ్యచర్యం గణాధీశవర్యంభజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || ౩ || చలద్వక్త్రతుండం చతుర్బాహుదండంమదాస్రావిగండం మిలచ్చంద్రఖండమ్ |కనద్దంతకాండం మునిత్రాణశౌండంభజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్…

శ్రీ గణపతి

శ్రీ గణేశ కవచం~ Sri Ganesha Kavacham telugu

Read Sri Lord Ganesha Kavacham in telugu with lyrics శ్రీ గణేశ కవచం గౌర్యువాచ –ఏషోఽతిచపలో దైత్యాన్బాల్యేఽపి నాశయత్యహో |అగ్రే కిం కర్మ కర్తేతి న జానే మునిసత్తమ || ౧ || దైత్యా నానావిధా దుష్టాస్సాధుదేవద్రుహః ఖలాః |అతోఽస్య కణ్ఠే కించిత్త్వం రక్షార్థం బద్ధుమర్హసి || ౨ || మునిరువాచ –ధ్యాయేత్సింహహతం వినాయకమముం దిగ్బాహుమాద్యే యుగేత్రేతాయాం తు మయూరవాహనమముం షడ్బాహుకం సిద్ధిదమ్ |ద్వాపారే తు గజాననం యుగభుజం రక్తాఙ్గరాగం విభుమ్తుర్యే తు ద్విభుజం…

శ్రీ గణపతి

శ్రీ గణపతి స్తోత్రం~ Sri ganapathi stotram telugu

శ్రీ గణేశ స్తోత్ర~ Sri ganapathi stotram in telugu lyrics జేతుం యస్త్రిపురం హరేణ హరిణా వ్యాజాద్బలిం బధ్నతాస్త్రష్టుం వారిభవోద్భవేన భువనం శేషేణ ధర్తుం ధరమ్ |పార్వత్యా మహిషాసురప్రమథనే సిద్ధాధిపైః సిద్ధయేధ్యాతః పంచశరేణ విశ్వజితయే పాయాత్ స నాగాననః || ౧ || విఘ్నధ్వాంతనివారణైకతరణిర్విఘ్నాటవీహవ్యవాట్విఘ్నవ్యాలకులాభిమానగరుడో విఘ్నేభపంచాననః |విఘ్నోత్తుఙ్గగిరిప్రభేదనపవిర్విఘ్నాంబుధేర్వాడవోవిఘ్నాఘౌధఘనప్రచండపవనో విఘ్నేశ్వరః పాతు నః || ౨ || ఖర్వం స్థూలతనుం గజేంద్రవదనం లంబోదరం సుందరంప్రస్యందన్మదగంధలుబ్ధమధుపవ్యాలోలగండస్థలమ్ |దంతాఘాతవిదారితారిరుధిరైః సిందూరశోభాకరవందే శైలసుతాసుతం గణపతిం సిద్ధిప్రదం కామదమ్ || ౩ ||…

శ్రీ గణపతి

బహురూప గణపతి ధ్యాన శ్లోకాలు~ bahurupa ganesha stotram telugu

బహురూప గణపతి ధ్యాన శ్లోకాలు : Reas bahurupa ganesha stotram in telugu lyrics శ్రీ బాల గణపతి ధ్యానం కరస్థకదలీచూతపనసేక్షుకమోదకమ్ |బాలసూర్యమిమం వందే దేవం బాలగణాధిపమ్ || 1 || శ్రీ తరుణ గణపతి ధ్యానం పాశాంకుశాపూపకపిద్థజంబూస్వదంతశాలీక్షుమపి స్వహస్తైః |ధత్తే సదా యస్తరుణారుణాభఃపాయాత్స యుష్మాం స్తరుణో గణేశః || 2 || శ్రీ భక్త గణపతి ధ్యానం నాలికేరామ్రకదలీగుడపాయసధారిణమ్ |శరచ్చంద్రాభవపుషం భజే భక్తగణాధిపమ్ || 3 || శ్రీ వీరగణపతి ధ్యానం బేతాలశక్తిశరకార్ముకచక్రఖడ్గఖట్వాంగముద్గరగదాంకుశనాగపాశాన్ |శూలం…

శ్రీ గణపతి

సంకటనాశన గణేశస్తోత్రమ్~ sankata nasana ganesha stotram in telugu

సంకటనాశన గణేశస్తోత్రమ్ Read Sankata Nasana Ganesha Stotram dedicated to Lord Ganesha. నారదౌవాచ :ప్రణమ్య శిరసా దేవం , గౌరీపుత్రం వినాయకమ్,భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యం, ఆయుఃకామార్థసిద్ధయే. ప్రథమం వక్రతుండం చ, ఏకదంతం ద్వితీయకమ్,తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం, గజవక్త్రం చతుర్థకమ్. లంబోదరం పంచమం చ, షష్ఠం వికటమేవ చ,సప్తమం విఘ్నరాజం చ, ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్. నవమం ఫాలచంద్రం చ, దశమం తు వినాయకమ్,ఏకాదశం గణపతిం, ద్వాదశం తు గజాననమ్. ద్వాదశ ఈతాని నామాని, త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః,న చ…

శ్రీ గణపతి

ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం~ Runa Vimochana Ganesha Stotram lyrics in telugu

ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం: Read Runa Vimochana Ganesha Stotram lyrics in telugu అస్య శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి స్తోత్ర మంత్రస్య | సదాశివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి దేవతా | గౌం బీజం | గం శక్తిః | గోం కీలకం | సకల ఋణనాశనే వినియోగః శ్రీ గణేశ | ఋణం ఛింది | వరేణ్యం | హుం | నమః | ఫట్…

శ్రీ గణపతి

శ్రీ గణేశ పంచరత్నం~ ganesha pancharatnam telugu stotram lyrics and meaning

శ్రీ గణేశ పంచరత్నం : read sri ganesha pancharatnam stotram and meaning in telugu, lyrics ముదా కరాత్తమోదకం సదా విముక్తిసాధకంకలాధరావతంసకం విలాసలోకరక్షకం |అనాయకైకనాయకం వినాశితేభదైత్యకంనతాశుభాశునాశకం నమామి తం వినాయకం ||౧|| నతేతరాతిభీకరం నవోదితార్కభాస్వరంనమత్సురారినిర్జరం నతాధికాపదుద్ధరం |సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరంమహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం ||౨|| సమస్తలోకశంకరం నిరస్తదైత్యకుంజరందరేతరోదరం వరం వరేభవక్త్రమక్షరం |కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరంమనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరం ||౩|| అకించనార్తిమార్జనం చిరంతనోక్తిభాజనంపురారిపూర్వనందనం సురారిగర్వచర్వణం |ప్రపంచనాశభీషణం ధనంజయాదిభూషణంకపోలదానవారణం భజే పురాణవారణం…