ఇన్ద్రాక్షీ స్తోత్రమ్~ Sri Indrakshi Stotram in Telugu

ఇన్ద్రాక్షీ స్తోత్రమ్: Sri Indrakshi Stotram in Telugu with lyrics and download as PDF. నారద ఉవాచ ।ఇన్ద్రాక్షీస్తోత్రమాఖ్యాహి నారాయణ గుణార్ణవ ।పార్వత్యై శివసమ్ప్రోక్తం పరం కౌతూహలం హి మే ॥ నారాయణ ఉవాచ ।ఇన్ద్రాక్షీ స్తోత్ర మన్త్రస్య మాహాత్మ్యం కేన…

శ్రీ దుర్గ కవచం~ Sri Durga Kavacham in telugu

శ్రీ దుర్గ కవచం: Read Sri Durga Kavacham in telugu with lyrics and download as pdf. శ్రీ దుర్గ దేవి కవచం ఈశ్వర ఉవాచ | శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వసిద్ధిదమ్ |పఠిత్వా పాఠయిత్వా చ నరో ముచ్యేత…

సిద్ధ కుంజికా స్తోత్రం~ Siddha Kunjika Stotram in telugu

సిద్ధ కుంజికా స్తోత్రం: Read Siddha Kunjika Stotram in telugu with lyrics and download as pdf ఓం అస్య శ్రీకుంజికాస్తోత్రమంత్రస్య సదాశివ ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః,శ్రీత్రిగుణాత్మికా దేవతా, ఓం ఐం బీజం, ఓం హ్రీం శక్తిః, ఓం క్లీం కీలకం,మమ…

అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం~ ashtadasa shakti peetha stotram telugu

అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం : Read ashtadasa shakti peetha stotram in telugu with lyrics. లంకాయాం శాంకరీదేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే |ప్రద్యుమ్నే శృంఖళాదేవీ చాముండీ క్రౌంచపట్టణే || 1 || అలంపురే జోగుళాంబా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా |కొల్హాపురే మహాలక్ష్మీ ముహుర్యే ఏకవీరా…

ఏకశ్లోకీ దుర్గా~ eka sloki durga in telugu ekashloki

Read Goddess durga eka sloki in telugu with lyrics (ekashloki ) ఏకశ్లోకీ దుర్గా: ఓం దుర్గాయై నమః .యా అంబా మధుకైటభప్రమథినీ యా మాహిషోన్మూలినీయా ధూమ్రేక్షణ చన్డముండమథినీ యా రక్తబీజాశినీ |శక్తిః శుంభనిశుంభదైత్యదలినీ యా సిద్ధలక్ష్మీః పరాసా దుర్గా నవకోటివిశ్వసహితా…

శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరీ స్తోత్రం~ durga parameshwari stotram in telugu lyrics

శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరీ స్తోత్రం:Read Sri durga parameshwari stotram in telugu with lyrics ఏతావంతం సమయంసర్వాపద్భ్యోపి రక్షణం కృత్వా ।దేశస్య పరమిదానీంతాటస్థ్యం వహసి దుర్గాంబ || 1 || అపరాధా బహుశః ఖలుపుత్రాణాం ప్రతిపదం భవన్త్యేవ ।కో వా సహతే లోకేసర్వాంస్తాన్మాతరం…

శ్రీదుర్గా పంజరస్తోత్రం~ Shri durga panjara stotram in telugu lyrics

శ్రీదుర్గా పంజరస్తోత్రం : Read Shri durga panjara stotram in telugu with lyrics ఓం అస్య శ్రీదుర్గా పంజరస్తోత్రస్య సూర్య ఋషిః, త్రిష్టుప్ఛందః,ఛాయా దేవతా, శ్రీదుర్గా పంజరస్తోత్ర పాఠే వినియోగః .ధ్యానం .ఓం హేమ ప్రఖ్యామిందు ఖండాత్తమౌలిం శంఖాభీష్టా భీతి హస్తాం…

నవ దుర్గా స్తోత్రం~ nava durga stotram lyrics in telugu

నవ దుర్గా స్తోత్రం read nava durga stotram in telugu with lyrics గణేశఃహరిద్రాభంచతుర్వాదు హారిద్రవసనంవిభుం ।పాశాంకుశధరం దైవంమోదకందంతమేవ చ ॥ దేవీ శైలపుత్రీవందే వాంఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం।వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీం ॥ దేవీ బ్రహ్మచారిణీదధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ ।దేవీ ప్రసీదతు మయి…

శ్రీ దుర్గా సప్తశ్లోకీ~ Sri durga saptashloki telugu

శ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీ: read Devi durga saptashloki telugu with lyrics । అథ సప్తశ్లోకీ దుర్గా ।శివ ఉవాచదేవి త్వం భక్తసులభే సర్వకార్యవిధాయినీ ।కలౌ హి కార్యసిద్ధ్యర్థముపాయం బ్రూహి యత్నతః ॥ దేవ్యువాచశృణు దేవ ప్రవక్ష్యామి కలౌ సర్వేష్టసాధనమ్ ।మయా తవైవ స్నేహేనాప్యమ్బాస్తుతిః ప్రకాశ్యతే…

దేవి భుజంగ స్తోత్రం~ devi bhujanga stotram lyrics in telugu

దేవి భుజంగ స్తోత్రం : read devi bhujanga stotram lyrics in telugu విరించ్యాదిభిః పంచభిర్లోకపాలైఃసమూఢే మహానందపీఠే నిషణ్ణం |ధనుర్బాణపాశాంకుశప్రోతహస్తంమహస్త్రైపురం శంకరాద్వైతమవ్యాత్ || ౧ || యదన్నాదిభిః పంచభిః కోశజాలైఃశిరఃపక్షపుచ్ఛాత్మకైరంతరంతః |నిగూఢే మహాయోగపీఠే నిషణ్ణంపురారేరథాంతఃపురం నౌమి నిత్యం || ౨ || విరించాదిరూపైః…
Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇