శ్రీ దుర్గా దేవి | శ్రీ పార్వతి దేవి | శ్రీ లక్ష్మి దేవి

అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం~ ashtadasa shakti peetha stotram telugu

అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం : Read ashtadasa shakti peetha stotram in telugu with lyrics. లంకాయాం శాంకరీదేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే |ప్రద్యుమ్నే శృంఖళాదేవీ చాముండీ క్రౌంచపట్టణే || 1 || అలంపురే జోగుళాంబా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా |కొల్హాపురే మహాలక్ష్మీ ముహుర్యే ఏకవీరా || 2 || ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళీ పీఠికాయాం పురుహూతికా |ఓఢ్యాయాం గిరిజాదేవీ మాణిక్యా దక్షవాటికే || 3 || హరిక్షేత్రే కామరూపీ ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ |జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవీ గయా మాంగళ్యగౌరికా ||…

శ్రీ దుర్గా దేవి

ఏకశ్లోకీ దుర్గా~ eka sloki durga in telugu ekashloki

Read Goddess durga eka sloki in telugu with lyrics (ekashloki ) ఏకశ్లోకీ దుర్గా: ఓం దుర్గాయై నమః .యా అంబా మధుకైటభప్రమథినీ యా మాహిషోన్మూలినీయా ధూమ్రేక్షణ చన్డముండమథినీ యా రక్తబీజాశినీ |శక్తిః శుంభనిశుంభదైత్యదలినీ యా సిద్ధలక్ష్మీః పరాసా దుర్గా నవకోటివిశ్వసహితా మాం పాతు విశ్వేశ్వరీ ||

శ్రీ దుర్గా దేవి

శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరీ స్తోత్రం~ durga parameshwari stotram in telugu lyrics

శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరీ స్తోత్రం:Read Sri durga parameshwari stotram in telugu with lyrics ఏతావంతం సమయంసర్వాపద్భ్యోపి రక్షణం కృత్వా ।దేశస్య పరమిదానీంతాటస్థ్యం వహసి దుర్గాంబ || 1 || అపరాధా బహుశః ఖలుపుత్రాణాం ప్రతిపదం భవన్త్యేవ ।కో వా సహతే లోకేసర్వాంస్తాన్మాతరం విహాయైకామ్ || 2 || మా భజ మా భజ దుర్గేతాటస్థ్యం పుత్రకేషు దీనేషు ।కే వా గృహ్ణంతి సుతా-న్మాత్రా త్యక్తాన్వదాంబికే లోకే  || 3 || ఇతః పరం వా…

శ్రీ దుర్గా దేవి

శ్రీదుర్గా పంజరస్తోత్రం~ Shri durga panjara stotram in telugu lyrics

శ్రీదుర్గా పంజరస్తోత్రం : Read Shri durga panjara stotram in telugu with lyrics ఓం అస్య శ్రీదుర్గా పంజరస్తోత్రస్య సూర్య ఋషిః, త్రిష్టుప్ఛందః,ఛాయా దేవతా, శ్రీదుర్గా పంజరస్తోత్ర పాఠే వినియోగః .ధ్యానం .ఓం హేమ ప్రఖ్యామిందు ఖండాత్తమౌలిం శంఖాభీష్టా భీతి హస్తాం త్రినేత్రాం .హేమాబ్జస్థాం పీన వస్త్రాం ప్రసన్నాం దేవీం దుర్గాం దివ్యరూపాం నమామి .అపరాధ శతం కృత్వా జగదంబేతి చోచ్చరేత్ .యాం గతిం సమవాప్నోతి నతాం బ్రహ్మాదయః సురాః .సాపరాధోఽస్మి శరణం ప్రాప్తస్త్వాం…

శ్రీ దుర్గా దేవి

నవ దుర్గా స్తోత్రం~ nava durga stotram lyrics in telugu

నవ దుర్గా స్తోత్రం read nava durga stotram in telugu with lyrics గణేశఃహరిద్రాభంచతుర్వాదు హారిద్రవసనంవిభుం ।పాశాంకుశధరం దైవంమోదకందంతమేవ చ ॥ దేవీ శైలపుత్రీవందే వాంఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం।వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీం ॥ దేవీ బ్రహ్మచారిణీదధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ ।దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా ॥ దేవీ చంద్రఘంటేతిపిండజప్రవరారూఢా చందకోపాస్త్రకైర్యుతా ।ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా ॥ దేవీ కూష్మాండాసురాసంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ ।దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాండా శుభదాస్తు మే ॥ దేవీస్కందమాతాసింహాసనగతా నిత్యం…

శ్రీ దుర్గా దేవి

శ్రీ దుర్గా సప్తశ్లోకీ~ Sri durga saptashloki telugu

శ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీ: read Devi durga saptashloki telugu with lyrics । అథ సప్తశ్లోకీ దుర్గా ।శివ ఉవాచదేవి త్వం భక్తసులభే సర్వకార్యవిధాయినీ ।కలౌ హి కార్యసిద్ధ్యర్థముపాయం బ్రూహి యత్నతః ॥ దేవ్యువాచశృణు దేవ ప్రవక్ష్యామి కలౌ సర్వేష్టసాధనమ్ ।మయా తవైవ స్నేహేనాప్యమ్బాస్తుతిః ప్రకాశ్యతే ॥ ఓం అస్య శ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీస్తోత్రమహామన్త్రస్య నారాయణ ఋషిః, అనుష్టుభాదీని ఛందః, శ్రీమహాకాలీమహాలక్ష్మీమహాసరస్వత్యో దేవతాః శ్రీదూర్గాప్రీత్యర్థం సప్తశ్లోకీ దుర్గాపాఠే వినియోగః జ్ఞానినామపి చేతాంసి దేవీ భగవతీ హి సా ।బలాదాకృష్య మోహాయ మహామాయా…

శ్రీ దుర్గా దేవి

దేవి భుజంగ స్తోత్రం~ devi bhujanga stotram lyrics in telugu

దేవి భుజంగ స్తోత్రం : read devi bhujanga stotram lyrics in telugu విరించ్యాదిభిః పంచభిర్లోకపాలైఃసమూఢే మహానందపీఠే నిషణ్ణం |ధనుర్బాణపాశాంకుశప్రోతహస్తంమహస్త్రైపురం శంకరాద్వైతమవ్యాత్ || ౧ || యదన్నాదిభిః పంచభిః కోశజాలైఃశిరఃపక్షపుచ్ఛాత్మకైరంతరంతః |నిగూఢే మహాయోగపీఠే నిషణ్ణంపురారేరథాంతఃపురం నౌమి నిత్యం || ౨ || విరించాదిరూపైః ప్రపంచే విహృత్యస్వతంత్రా యదా స్వాత్మవిశ్రాంతిరేషా |తదా మానమాతృప్రమేయాతిరిక్తంపరానందమీడే భవాని త్వదీయం || ౩ || వినోదాయ చైతన్యమేకం విభజ్యద్విధా దేవి జీవః శివశ్చేతి నామ్నా |శివస్యాపి జీవత్వమాపాదయంతీపునర్జీవమేనం శివం వా కరోషి…