నవగ్రహ

కేతు కవచం~ ketu kavacham in telugu

కేతు కవచం : Read lord ketu kavacham in telugu with lyrics ధ్యానంకేతుం కరాలవదనం చిత్రవర్ణం కిరీటినం ।ప్రణమామి సదా కేతుం ధ్వజాకారం గ్రహేశ్వరం ॥ 1 ॥ । అథ కేతు కవచం । చిత్రవర్ణః శిరః పాతు భాలం ధూమ్రసమద్యుతిః ।పాతు నేత్రే పింగలాక్షః శ్రుతీ మే రక్తలోచనః ॥ 2 ॥ ఘ్రాణం పాతు సువర్ణాభశ్చిబుకం సింహికాసుతః ।పాతు కంఠం చ మే కేతుః స్కంధౌ పాతు గ్రహాధిపః ॥…

నవగ్రహ

శుక్ర కవచం~ shukra kavacham in telugu

శుక్ర కవచం : Read lord shukra kavacham in telugu with lyrics ధ్యానంమృణాలకుందేందుపయోజసుప్రభంపీతాంబరం ప్రసృతమక్షమాలినం ।సమస్తశాస్త్రార్థవిధిం మహాంతంధ్యాయేత్కవిం వాంఛితమర్థసిద్ధయే ॥ 1 ॥ అథ శుక్రకవచంశిరో మే భార్గవః పాతు భాలం పాతు గ్రహాధిపః ।నేత్రే దైత్యగురుః పాతు శ్రోత్రే మే చందనద్యుతిః ॥ 2 ॥ పాతు మే నాసికాం కావ్యో వదనం దైత్యవందితః ।వచనం చోశనాః పాతు కంఠం శ్రీకంఠభక్తిమాన్ ॥ 3 ॥ భుజౌ తేజోనిధిః పాతు కుక్షిం పాతు…

నవగ్రహ

బుధ కవచం~ budha kavacham in telugu

బుధ కవచం : Read lord budha kavacham in telugu with lyrics అస్య శ్రీబుధకవచస్తోత్రమంత్రస్య, కశ్యప ఋషిః,అనుష్టుప్ ఛందః, బుధో దేవతా, బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః । అథ బుధ కవచంబుధస్తు పుస్తకధరః కుంకుమస్య సమద్యుతిః ।పీతాంబరధరః పాతు పీతమాల్యానులేపనః ॥ 1 ॥ కటిం చ పాతు మే సౌమ్యః శిరోదేశం బుధస్తథా ।నేత్రే జ్ఞానమయః పాతు శ్రోత్రే పాతు నిశాప్రియః ॥ 2 ॥ ఘ్రాణం గంధప్రియః పాతు జిహ్వాం విద్యాప్రదో…

నవగ్రహ

అంగారక(కుజ) కవచం~ angaraka(kuja) kavacham in telugu

అంగారక(కుజ) కవచం : Read lord angaraka(kuja) kavacham in telugu with lyrics అస్య శ్రీ అంగారక కవచస్య, కశ్యప ఋషీః, అనుష్టుప్ చందః, అంగారకో దేవతా, భౌమ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥ ధ్యానంరక్తాంబరో రక్తవపుః కిరీటీ చతుర్భుజో మేషగమో గదాభృత్ ।ధరాసుతః శక్తిధరశ్చ శూలీ సదా మమ స్యాద్వరదః ప్రశాంతః ॥ అథ అంగారక కవచంఅంగారకః శిరో రక్షేత్ ముఖం వై ధరణీసుతః ।శ్రవౌ రక్తంబరః పాతు నేత్రే మే రక్తలోచనః ॥…

నవగ్రహ

బృహస్పతి కవచం~ Bruhaspati Kavacham in Telugu

బృహస్పతి కవచం (గురు కవచం) : Read lord Bruhaspati(Guru) Kavacham in Telugu with lyrics అస్య శ్రీబృహస్పతి కవచమహా మంత్రస్య, ఈశ్వర ఋషిః,అనుష్టుప్ ఛందః, బృహస్పతిర్దేవతా,గం బీజం, శ్రీం శక్తిః, క్లీం కీలకం,బృహస్పతి ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥ ధ్యానంఅభీష్టఫలదం వందే సర్వజ్ఞం సురపూజితం ।అక్షమాలాధరం శాంతం ప్రణమామి బృహస్పతిం ॥ అథ బృహస్పతి కవచంబృహస్పతిః శిరః పాతు లలాటం పాతు మే గురుః ।కర్ణౌ సురగురుః పాతు నేత్రే మేభీష్టదాయకః ॥…

నవగ్రహ

రాహు కవచం~ rahu kavacham in telugu

రాహు కవచం : read lord rahu kavacham in telugu with lyrics ధ్యానంప్రణమామి సదా రాహుం శూర్పాకారం కిరీటినం ।సైంహికేయం కరాలాస్యం లోకానామభయప్రదం ॥ 1॥ । అథ రాహు కవచం । నీలాంబరః శిరః పాతు లలాటం లోకవందితః ।చక్షుషీ పాతు మే రాహుః శ్రోత్రే త్వర్ధశరిరవాన్ ॥ 2॥ నాసికాం మే ధూమ్రవర్ణః శూలపాణిర్ముఖం మమ ।జిహ్వాం మే సింహికాసూనుః కంఠం మే కఠినాంఘ్రికః ॥ 3॥ భుజంగేశో భుజౌ పాతు…

నవగ్రహ

చంద్ర కవచం~ chandra kavacham in telugu

చంద్ర కవచం : Read chandra kavacham in telugu with lyrics అస్య శ్రీ చంద్ర కవచస్య । గౌతమ ఋషిః । అనుష్టుప్ ఛందః । శ్రీ చంద్రో దేవతా । చంద్ర ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥ ధ్యానం సమం చతుర్భుజం వందే కేయూర మకుటోజ్వలం ।వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య చ భూషణం ॥ ఏవం ధ్యాత్వా జపేన్నిత్యం శశినః కవచం శుభం ॥ అథ చంద్ర కవచం శశీ పాతు శిరోదేశం…

నవగ్రహ

ఆదిత్య హృదయం~ aditya hrudayam in telugu

ఆదిత్య హృదయం : Read lord surya aditya hrudayam in telugu with lyrics ధ్యానమ్నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసేజగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవేత్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణేవిరించి నారాయణ శంకరాత్మనే తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ |రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || 1 || దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ |ఉపగమ్యా బ్రవీద్రామమ్ అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః || 2 || రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ |యేన సర్వానరీన్…

నవగ్రహ

శ్రీ సూర్య కవచ స్తోత్రం~ Surya Kavacham in telugu

శ్రీ సూర్య కవచ స్తోత్రం : Read lord Sri Surya Kavacham in telugu with lyrics శ్రీభైరవ ఉవాచ యో దేవదేవో భగవాన్ భాస్కరో మహసాం నిధిః |గయత్రీనాయకో భాస్వాన్ సవితేతి ప్రగీయతే || 1 || తస్యాహం కవచం దివ్యం వజ్రపంజరకాభిధమ్ |సర్వమంత్రమయం గుహ్యం మూలవిద్యారహస్యకమ్ || 2 || సర్వపాపాపహం దేవి దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ |మహాకుష్ఠహరం పుణ్యం సర్వరోగనివర్హణమ్ || 3 || సర్వశత్రుసమూహఘ్నం సమ్గ్రామే విజయప్రదమ్ |సర్వతేజోమయం సర్వదేవదానవపూజితమ్ || 4…

నవగ్రహ

నవగ్రహ కవచం~ Navagraha Kavacham lyrics in telugu

నవగ్రహ కవచం: read Navagraha Kavacham in telugu with lyrics శిరో మే పాతు మార్తాండో కపాలం రోహిణీపతిః |ముఖమంగారకః పాతు కంఠశ్చ శశినందనః || ౧ || బుద్ధిం జీవః సదా పాతు హృదయం భృగునందనః |జఠరం చ శనిః పాతు జిహ్వాం మే దితినందనః || ౨ || పాదౌ కేతుః సదా పాతు వారాః సర్వాంగమేవ చ |తిథయోఽష్టౌ దిశః పాంతు నక్షత్రాణి వపుః సదా || ౩ || అంసౌ…