శ్రీ మహావిష్ణువు

విష్ణుమృత్యుంజయస్తోత్రం~ vishnu maha mrityunjaya stotram in telugu

విష్ణుమృత్యుంజయస్తోత్రం: Read sri maha vishnu mrityunjaya stotram in telugu with lyrics. ఓం నమో భగవతే మృత్యుంజయాయ | తతో విష్ణ్వర్పితమనా మారకండేయో మహామతిః |తుష్టావ ప్రణతో భూత్వా దేవదేవ జనార్దనంవిష్ణునైవోపదిష్టం తు స్తోత్రం కర్ణే మహామనాః |సంభావితేన మనసా తేన తుష్టావ మాధవం || ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ |మార్కండేయ ఉవాచ –నారాయణం సహస్రాక్షం పద్మనాభం పురాతనం |ప్రణతోఽస్మి హృషీకేశం కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి || ౧ || గోవిందం…

శ్రీ శివ శంకరుడు

మహా మృత్యుంజయ స్తోత్రం~ maha mrityunjaya stotram in telugu

మహా మృత్యుంజయ స్తోత్రం: Read lord Shiva’s maha mrityunjaya stotram in telugu with lyrics. హరిః ఓం అస్యశ్రీ మహా మృత్యుంజయ స్తోత్ర మహామంత్రస్యశ్రీ మార్కండేయ ఋషిఃఅనుష్టుప్ఛంధఃశ్రీ మృత్యుంజయో దేవతాగౌరీ శక్తిఃమమ సర్వారిష్ట సమస్త మృత్యు శాంత్యర్థేజపే వినియోగః ధ్యానమ్చంద్రార్కాగ్ని విలోచనం స్మితముఖం పద్మద్వ యాంతః స్థితం |ముద్రాపాశ మృగాక్ష స్రక్ర్ప విలస త్పాణిం హిమాంశుప్రభం |కోటీందుప్రగల త్సుధా ఫ్లుతతనుం హారాది భూషోజ్జ్వలం |కాంతం విశ్వ విమోహనం పశుపతిం మృత్యుంజయ భావయే|| ఓం రుద్రం…

శ్రీ హనుమాన్

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం~ hanuman dandakam in telugu

Read Sri lord Hanuman dandakam in telugu. Anjaneya dandakam im telugu. శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయంప్రభా దివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయంభజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రంభజే సూర్య మిత్రం భజే రుద్రరూపంభజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబుసాయంత్రమున్ నీ నామసంకీర్తనల్ జేసినీ రూపు వర్ణించి నీ మీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయనీ మూర్తిగావించి నీ సుందరం బెంచి నీ దాసదాసుండనైరామభక్తుండనై నిన్ను నేగొల్చెదన్నీ కటాక్షంభునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితేనా మొరాలించితే నన్ను రక్షించితేఅంజనాదేవి…

శ్రీ దుర్గా దేవి | శ్రీ పార్వతి దేవి | శ్రీ లక్ష్మి దేవి

అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం~ ashtadasa shakti peetha stotram telugu

అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం : Read ashtadasa shakti peetha stotram in telugu with lyrics. లంకాయాం శాంకరీదేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే |ప్రద్యుమ్నే శృంఖళాదేవీ చాముండీ క్రౌంచపట్టణే || 1 || అలంపురే జోగుళాంబా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా |కొల్హాపురే మహాలక్ష్మీ ముహుర్యే ఏకవీరా || 2 || ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళీ పీఠికాయాం పురుహూతికా |ఓఢ్యాయాం గిరిజాదేవీ మాణిక్యా దక్షవాటికే || 3 || హరిక్షేత్రే కామరూపీ ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ |జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవీ గయా మాంగళ్యగౌరికా ||…

Dikkulu

అష్టదిక్పాలకస్తోత్రం~ ashta dikpalaka stotram in telugu lyrics

అష్టదిక్పాలకస్తోత్రం: read ashta dikpalaka stotram in telugu with lyrics. శ్రీ ఇంద్రస్తుతిః – పూర్వ (East)ఐరావతగజారూఢం స్వర్ణవర్ణం కిరీటినం |సహస్రనయనం శక్రం వజ్రపాణిం విభావయేత్ || 1|| శ్రీ అగ్నిస్తుతిః – ఆగ్నేయ (Southeast)సప్తార్చిషం చ బిభ్రాణమక్షమాలాం కమండలుం |జ్వాలమాలాకులం రక్తం శక్తిహస్తం చకాసతం || 2|| శ్రీ యమస్తుతిః – దక్షిణ (South)కృతాంతం మహిషారూఢం దండహస్తం భయానకం |కాలపాశధరం కృష్ణం ధ్యాయేత్ దక్షిణదిక్పతిం || 3|| శ్రీ నిరృత్యస్తుతిః – నైరృత్య (Southwest)రక్తనేత్రం…

శ్రీ శివ శంకరుడు | శ్రీరామ

శ్రీ శివరామాష్టకం~ shiva rama ashtakam in telugu

Read sri shiva rama ashtakam in telugu with lyrics శ్రీ శివరామాష్టకం: శివ హరె శివ రామ సఖె ప్రభొ త్రివిధతాపనివారణ హె విభొ ||అజ జనెశ్వర యాదవ పాహి మాం శివ హరె విజయం కురు మె వరమ్ ||౧|| కమలలొచన రామ దయానిధె హర గురొ గజరక్షక గొపతె ||శివతనొ భవ శఙ్కర పాహి మాం శివ హరె విజయం కురు మె వరమ్ ||౨|| స్వజనరఞ్జన మఙ్గళమన్దిరం భజతి తం…

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి

శ్రీ గురు కవచం~ Sri guru kavacham in telugu

Read Sri guru kavacham in telugu with lyrics శ్రీ గురు కవచం: || అథ పురశ్చరణరసోల్లాసే ఈశ్వరదేవీసంవాదే శ్రీగురుకవచం || శ్రీఈశ్వర ఉవాచ: శృణు దేవి! ప్రవక్ష్యామి గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ |లోకోపకారకం ప్రశ్నం న కేనాపి కృతం పురా || 1|| అద్య ప్రభృతి కస్యాపి న ఖ్యాతం కవచం మయా |దేశికాః బహవః సంతి మంత్రసాధనతత్పరాః || 2|| న తేషాం జాయతే సిద్ధిః మంత్రైర్వా చక్రపూజనైః |గురోర్విధానం కవచమజ్ఞాత్వా క్రియతే జపః…

Chandi devi

చండికాష్టకం~ chandika ashtakam in telugu

Read sri chandika ashtakam in telugu with lyrics చండికాష్టకం: సహస్రచంద్రనిత్దకాతికాంత-చంద్రికాచయై-దిశోఽభిపూరయద్ విదూరయద్ దురాగ్రహం కలేః |కృతామలాఽవలాకలేవరం వరం భజామహేమహేశమానసాశ్రయన్వహో మహో మహోదయం || 1|| విశాల-శైలకందరాంతరాల-వాసశాలినీంత్రిలోకపాలినీం కపాలినీ మనోరమామిమాం |ఉమాముపాసితాం సురైరూపాస్మహే మహేశ్వరీంపరాం గణేశ్వరప్రసూ నగేశ్వరస్య నందినీం || 2|| అయే మహేశి! తే మహేంద్రముఖ్యనిర్జరాః సమేసమానయంతి మూర్ద్ధరాగత పరాగమంఘ్రిజం |మహావిరాగిశంకరాఽనురాగిణీం నురాగిణీస్మరామి చేతసాఽతసీముమామవాససం నుతాం || 3|| భజేఽమరాంగనాకరోచ్ఛలత్సుచామ రోచ్చలన్నిచోల-లోలకుంతలాం స్వలోక-శోక-నాశినీం |అదభ్ర-సంభృతాతిసంభ్రమ-ప్రభూత-విభ్రమ-ప్రవృత-తాండవ-ప్రకాండ-పండితీకృతేశ్వరాం || 4|| అపీహ పామరం విధాయ చామరం తథాఽమరంనుపామరం…

శ్రీ మహావిష్ణువు

వరాహస్తోత్రం~ varaha stotram in telugu

Read varaha stotram in telugu with lyrics వరాహస్తోత్రం: శ్రీ గణేశాయ నమః ఋషయ ఊచుః– జితం జితం తేఽజిత యజ్ఞభావనా త్రయీం తనుం స్వాం పరిధున్వతే నమః |యద్రోమగర్తేషు నిలిల్యురధ్వరాస్తస్మై నమః కారణసూకరాయ తే || 1|| రూపం తవైతన్నను దుష్కృతాత్మనాం దుర్దర్శనం దేవ యదధ్వరాత్మకం |ఛందాంసి యస్య త్వచి బర్హిరోమస్వాజ్యం దృశి త్వంఘ్రిషు చాతుర్హోత్రం || 2|| స్రుక్తుండ ఆసీత్స్రువ ఈశ నాసయోరిడోదరే చమసాః కర్ణరంధ్రే |ప్రాశిత్రమాస్యే గ్రసనే గ్రహాస్తు తే యచ్చర్వణం…

శ్రీ శివ శంకరుడు

మృత్యుంజయసహస్రనామస్తోత్రం~ mrityunjaya sahasranama stotram in telugu

Read mrityunjaya sahasranama stotram in telugu with lyrics మృత్యుంజయసహస్రనామస్తోత్రం: శ్రీగణేశాయ నమః |శ్రీభైరవ ఉవాచ –అధునా శృణు దేవేశి సహస్రాఖ్యస్తవోత్తమం |మహామృత్యుంజయస్యాస్య సారాత్ సారోత్తమోత్తమం || అస్య శ్రీమహామృత్యుంజసహస్రనామస్తోత్ర మంత్రస్య,భైరవ ఋషిః, ఉష్ణిక్ ఛందః, శ్రీమహామృత్యుంజయో దేవతా,ఓం బీజం, జుం శక్తిః, సః కీలకం, పురుషార్థసిద్ధయేసహస్రనామ పాఠే వినియోగః |ధ్యానం –ఉద్యచ్చంద్రసమానదీప్తిమమృతానందైకహేతుం శివంఓం జుం సః భువనైకసృష్టిప్ర(వి)లయోద్భూత్యేకరక్షాకరం |శ్రీమత్తారదశార్ణమండితతనుం త్ర్యక్షం ద్విబాహుం పరంశ్రీమృత్యుంజయమీడ్యవిక్రమగుణైః పూర్ణం హృదబ్జే భజే || అథ స్తోత్రం –ఓం జుం…