ஸ்ரீ லட்சுமி(Sri Lakshmi)

kanakadhara stotram in tamil lyrics

கநகதா₄ராஸ்தோத்ரம்அங்க₃ம் ஹரே: புலகபூ₄ஷணமாஶ்ரயந்தீப்₄ரு₁ங்கா₃ங்க₃நேவ முகுலாப₄ரணம் தமாலம் |அங்கீ₃க்ரு₁தாகி₂லவிபூ₄திரபாங்க₃லீலாமாங்க₃ல்யதா₃(அ)ஸ்து மம மங்க₃லதே₃வதாயா: || 1 || முக்₃தா₄ முஹுர்வித₃த₄தீ வத₃நே முராரே:ப்ரேமத்ரபாப்ரணிஹிதாநி க₃தாக₃தாநி |மாலா த்₃ரு₁ஶோர்மது₄கரீவ மஹோத்பலே யாஸா மே ஶ்ரியம் தி₃ஶது ஸாக₃ரஸம்ப₄வாயா: || 2 || விஶ்வாமரேந்த்₃ரபத₃விப்₄ரமதா₃நத₃க்ஷ-மாநந்த₃ஹேதுரதி₄கம் முரவித்₃விஷோ(அ)பி |ஈஷந்நிஷீத₃து மயி க்ஷணமீக்ஷணார்த₄-மிந்தீ₃வரோத₃ரஸஹோத₃ரமிந்தி₃ராயா: || 3 || ஆமீலிதாக்ஷமதி₄க₃ம்ய முதா₃ முகுந்த₃ –மாநந்த₃கந்த₃மநிமேஷமநங்க₃தந்த்ரம் |ஆகேகரஸ்தி₂தகநீநிகபக்ஷ்மநேத்ரம்பூ₄த்யை ப₄வேந்மம பு₄ஜங்க₃ஶயாங்க₃நாயா: || 4 || பா₃ஹ்வந்தரே மது₄ஜித: ஶ்ரிதகௌஸ்துபே₄ யாஹாராவலீவ ஹரிநீலமயீ விபா₄தி |காமப்ரதா₃ ப₄க₃வதோ(அ)பி கடாக்ஷமாலாகல்யாணமாவஹது மே…

ஸ்ரீ லட்சுமி(Sri Lakshmi)

மஹாலக்ஷ்மீஸ்துதி꞉~ mahalakshmi stuti in tamil lyrics

மஹாலக்ஷ்மீஸ்துதி꞉ read shri mahalakshmi stuti in tamil with lyrics ஆதி³லக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணி .யஶோ தே³ஹி த⁴னம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 1.. ஸந்தானலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து புத்ரபௌத்ரப்ரதா³யினி . ஸந்தானலக்ஷ்மி வந்தே³(அ)ஹம்ʼபுத்ரான் தே³ஹி த⁴னம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 2.. வித்³யாலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ப்³ரஹ்மவித்³யாஸ்வரூபிணி .வித்³யாம்ʼ தே³ஹி கலாம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச தே³ஹி மே .. 3.. த⁴னலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வதா³ரித்³ர்யநாஶினி .த⁴னம்ʼ தே³ஹி ஶ்ரியம்ʼ தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ʼஶ்ச…

அஷ்டலட்சுமி ஸ்தோத்திரம்~ Ashtalakshmi Stotram Lyrics in Tamil
ஸ்ரீ லட்சுமி(Sri Lakshmi)

அஷ்டலட்சுமி ஸ்தோத்திரம்~ Ashtalakshmi Stotram Lyrics in Tamil

அஷ்டலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் : read Ashtalakshmi Stotram in Tamil with lyrics ஆதிலக்ஷ்மிஸுமனஸ வம்தித ஸும்தரி மாதவி, சம்த்ர ஸஹொதரி ஹேமமயேமுனிகண வம்தித மோக்ஷப்ரதாயனி, மம்ஜுல பாஷிணி வேதனுதே |பம்கஜவாஸினி தேவ ஸுபூஜித, ஸத்குண வர்ஷிணி ஶாம்தியுதேஜய ஜயஹே மதுஸூதன காமினி, ஆதிலக்ஷ்மி பரிபாலய மாம் || 1 || தான்யலக்ஷ்மிஅயிகலி கல்மஷ னாஶினி காமினி, வைதிக ரூபிணி வேதமயேக்ஷீர ஸமுத்பவ மம்கள ரூபிணி, மம்த்ரனிவாஸினி மம்த்ரனுதே |மம்களதாயினி அம்புஜவாஸினி, தேவகணாஶ்ரித பாதயுதேஜய ஜயஹே மதுஸூதன…