ஸ்ரீ சிவன்(Śiva) | ஸ்ரீ ராம்(Sri Ram)

ஶிவராமாஷ்டகம்~ shiva rama ashtakam in tamil

Read shiva rama ashtakam in tamil with lyrics ஶிவராமாஷ்டகம்: ஶ்ரீக³ணேஶாய நம꞉ |ஶிவ ஹரே ஶிவராமஸகே² ப்ரபோ⁴ த்ரிவித⁴தாபநிவாரண ஹே ப்ரபோ⁴ |அஜ ஜனேஶ்வர யாத³வ பாஹி மாம்ʼ ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 1|| கமலலோசன ராம த³யாநிதே⁴ ஹர கு³ரோ க³ஜரக்ஷக கோ³பதே |ஶிவதனோ ப⁴வ ஶங்கர பாஹி மாம்ʼ ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 2|| ஸ்வஜனரஞ்ஜனமங்க³லமந்தி³ரம்ʼ ப⁴ஜதி தே புருஷா꞉…

ஸ்ரீ சிவன்(Śiva)

ஏகஶ்லோகீ~ Ekashloki in tamil

Read Ekashloki in tamil(by adi Shankaracharya) with lyrics ஏகஶ்லோகீ: கிம்ʼ ஜ்யோதிஸ்தவபா⁴னுமானஹனி மே ராத்ரௌ ப்ரதீ³பாதி³கம்ʼஸ்யாதே³வம்ʼ ரவிதீ³பத³ர்ஶனவிதௌ⁴ கிம்ʼ ஜ்யோதிராக்²யாஹி மே |சக்ஷுஸ்தஸ்ய நிமீலநாதி³ஸமயே கிம்ʼ தீ⁴ர்தி⁴யோ த³ர்ஶனேகிம்ʼ தத்ராஹமதோ ப⁴வான்பரமகம்ʼ ஜ்யோதிஸ்தத³ஸ்மி ப்ரபோ⁴ || ||இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ʼஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்யஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்யஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருʼதௌ ஏகஶ்லோகீ ஸம்பூர்ணா ||

ஸ்ரீ சிவன்(Śiva)

சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம்~ shiva tandava stotram in tamil lyrics

சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம்: Read shiva tandava stotram in tamil with lyrics ஜடாடவீக3லஜ்ஜலப்ரவாஹபாவிதஸ்த2லேக3லேவலம்ப்3ய லம்பி3தாம் பு4ஜங்க3துங்க3மாலிகாம் ।ட3மட்3ட3மட்3ட3மட்3ட3மந்நிநாத3வட்3ட3மர்வயம்சகார சண்ட3தாண்ட3வம் தநோது ந: ஶிவ: ஶிவம் ॥ 1 ॥ ஜடாகடாஹஸம்ப்4ரமப்4ரமந்நிலிம்பநிர்ஜ2ரீ–விலோலவீசிவல்லரீவிராஜமாநமூர்த4நி ।த4க3த்3த4க3த்3த4கஜ3்ஜ்வலல்லலாடபட்டபாவகேகிஶோரசந்த்3ரஶேக2ரே ரதி: ப்ரதிக்ஷணம் மம ॥ 2 ॥ த4ராத4ரேந்த்3ரநந்தி3நீவிலாஸப3ந்து4ப3ந்து4ரஸ்பு2ரத்3தி3க3ந்தஸந்ததிப்ரமோத3மாநமாநஸே ।க்ருபாகடாக்ஷதோ4ரணீநிருத்3த4து3ர்த4ராபதி3க்வசித்3தி3க3ம்ப3ரே மநோ விநோத3மேது வஸ்துநி ॥ 3 ॥ ஜடாபு4ஜங்க3பிங்க3ல்த3ஸ்பு2ரத்ப2ணாமணிப்ரபா4கத3ம்ப3குஂகுமத்3ரவப்ரலிப்ததி3க்3வதூ4முகே2 ।மதா3ந்த4ஸிந்து4ரஸ்பு2ரத்த்வகு3த்தரீயமேது3ரேமநோ விநோத3மத்3பு4தம் பி3ப4ர்து பூ4தப4ர்தரி ॥ 4 ॥ ஸஹஸ்ரலோசநப்ரப்4ருத்யஶேஷலேக2ஶேக2ரப்ரஸூநதூ4ல்தி3தோ4ரணீ விதூ4ஸராங்க்4ரிபீட2பூ4: ।பு4ஜங்க3ராஜமாலயா நிப3த்3தஜ4ாடஜூடகஶ்ரியை சிராய ஜாயதாம் சகோரப3ந்து4ஶேக2ர: ॥ 5…

துர்க்கை அம்மன்(Durgai Amman) | ஸ்ரீ சிவன்(Śiva)

ஶ்ரீ உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம்~ Uma maheswara stotram lyrics in tamil

ஶ்ரீ உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் : read Uma maheswara stotram in tamil with lyrics நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் நவயௌவநாப்⁴யாம்பரஸ்பராஶ்லிஷ்டவபுர்த⁴ராப்⁴யாம் ।நகே³ந்த்³ரகந்யாவ்ருஷகேதநாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 1 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்⁴யாம்நமஸ்க்ருதாபீ⁴ஷ்டவரப்ரதா³ப்⁴யாம் ।நாராயணேநார்சிதபாது³காப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 2 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் வ்ருஷவாஹநாப்⁴யாம்விரிஞ்சிவிஷ்ண்விந்த்³ரஸுபூஜிதாப்⁴யாம் ।விபூ⁴திபாடீரவிலேபநாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 3 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஜக³தீ³ஶ்வராப்⁴யாம்ஜக³த்பதிப்⁴யாம் ஜயவிக்³ரஹாப்⁴யாம் ।ஜம்பா⁴ரிமுக்²யைரபி⁴வந்தி³தாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 4 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் பரமௌஷதா⁴ப்⁴யாம்பஞ்சாக்ஷரீபஞ்ஜரரஞ்ஜிதாப்⁴யாம் ।ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திஸம்ஹ்ருதாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம்…

ஸ்ரீ சிவன்(Śiva)

வீரபாட்ரா அஷ்டோத்தர ஷ்டானமாவளி~ veerabhadra ashtottara shatanamavali| | 108 Names in Tamil lyrics

வீரபாட்ரா அஷ்டோத்தர ஷ்டானமாவளி : read 108 Names of shri veerabhadra swamy ashtottara shatanamavali lyrics in tamil ।। ஶ்ரீவீரப⁴த்³ராஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ।।ௐ வீரப⁴த்³ராய நம: ।ௐ மஹாஶூராய நம: ।ௐ ரௌத்³ராய நம: ।ௐ ருத்³ராவதாரகாய நம: ।ௐ ஶ்யாமாங்கா³ய நம: ।ௐ உக்³ரத³ம்ஷ்ட்ராய நம: ।ௐ பீ⁴மநேத்ராய நம: ।ௐ ஜிதேந்த்³ரியாய நம: ।ௐ ஊர்த்⁴வகேஶாய நம: ।ௐ பூ⁴தநாதா²ய நம: । 10 । ௐ க²ட்³க³ஹஸ்தாய நம: ।ௐ…

ஸ்ரீ சிவன்(Śiva)

ஸ்ரீ வைத்தியநாத அஷ்டகம்~ Vaidyanatha Ashtakam lyrics in tamil

ஸ்ரீ வைத்தியநாத அஷ்டகம் read Vaidyanatha Ashtakam in tamil with lyrics ஶ்ரீராமஸௌமித்ரிஜடாயுவேத³ஷடா³னனாதி³த்ய குஜார்சிதாய ।ஶ்ரீனீலகண்டா²ய த³யாமயாயஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம꞉ ஶிவாய ॥ 1 ॥ க³ங்கா³ப்ரவாஹேந்து³ ஜடாத⁴ராயத்ரிலோசனாய ஸ்மர காலஹந்த்ரே ।ஸமஸ்த தே³வைரபி⁴பூஜிதாயஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம꞉ ஶிவாய ॥ 2 ॥ ப⁴க்தப்ரியாய த்ரிபுராந்தகாயபினாகினே து³ஷ்டஹராய நித்யம் ।ப்ரத்யக்ஷலீலாய மனுஷ்யலோகேஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம꞉ ஶிவாய ॥ 3 ॥ ப்ரபூ⁴தவாதாதி³ ஸமஸ்தரோக³-ப்ரணாஶகர்த்ரே முனிவந்தி³தாய ।ப்ரபா⁴கரேந்த்³வக்³னிவிலோசனாயஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம꞉ ஶிவாய ॥ 4 ॥ வாக்ஷ்ரோத்ரனேத்ராங்க்⁴ரி விஹீனஜந்தோ꞉வாக்ஷ்ரோத்ரனேத்ராங்க்⁴ரி ஸுக²ப்ரதா³ய ।குஷ்டா²தி³ஸர்வோன்னதரோக³ஹந்த்ரேஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம꞉…

ஸ்ரீ சிவன்(Śiva)

காலபைரவாஷ்டகம்~ kalabhairavashtakam tamil

காலபைரவ அஷ்டகம் : read kalabhairavashtakam ( காலபைரவாஷ்டகம் ) lyrics in tamil தேவராஜஸேவ்யமாநபாவனாங்க்ரிபங்கஜம்வ்யாலயஜ்ஞஸூத்ரமிந்துசேகரம் க்ருபாகரம்நாரதாதியோகிவ்ருந்தவந்திதம் திகம்பரம்காசிகாபுராதிநாத காலபைரவம் பஜே || ௧|| பானுகோடிபாஸ்வரம் பவாப்திதாரகம் பரம்நீலகண்டமீப்ஸிதார்ததாயகம் த்ரிலோசனம் |காலகாலமம்புஜாக்ஷமக்ஷசூலமக்ஷரம்காசிகா புராதிநாத காலபைரவம் பஜே ||௨|| சூலடங்கபாசதண்டபாணிமாதிகாரணம்ச்யாமகாயமாதிதேவமக்ஷரம் நிராமயம் |பீமவிக்ரமம் ப்ரபும் விசித்ரதாண்டவப்ரியம்காசிகா புராதிநாத காலபைரவம் பஜே ||௩|| புக்திமுக்திதாயகம் ப்ரசஸ்தசாருவிக்ரஹம்பக்தவத்ஸலம் ஸ்திதம் ஸமஸ்தலோகவிக்ரஹம் |வினிக்வணந்மனோஜ்ஞஹேமகிங்கிணீலஸத்கடிம்காசிகாபுராதிநாத காலபைரவம் பஜே ||௪|| தர்மஸேதுபாலகம் த்வதர்மமார்கநாசகம்கர்மபாசமோசகம் ஸுசர்மதாயகம் விபும் |ஸ்வர்ணவர்ணசேஷபாசசோபிதாங்கமண்டலம்காசிகாபுராதிநாத காலபைரவம் பஜே || ௫|| ரத்னபாதுகாப்ரபாபிராமபாதயுக்மகம்நித்யமத்விதீயமிஷ்டதைவதம் நிரஞ்ஜனம்…

சிவ பஞ்சாட்சர ஸ்தோத்திரம்~ Shiva panchakshara stotram tamil
ஸ்ரீ சிவன்(Śiva)

சிவ பஞ்சாட்சர ஸ்தோத்திரம்~ Shiva panchakshara stotram tamil

சிவ பஞ்சாட்சர ஸ்தோத்திரம் நாகேந்த்ர ஹாராய த்ரிலோச்சனாயபஸ்மாங்க ராகாய மகேஸ்வராயநித்யாய சுத்தாய திகம்பராயதஸ்மை ந காராய நம ஷிவாய ||1|| மந்தாகினி ஸலில சந்தன சர்ச்சிதாயநந்தீஸ்வர ப்ரமத நாத மகேஸ்வராயமந்தார புஷ்ப பஹுபுஷ்ப ஸுபூஜிதாயதஸ்மை ம காராய நம ஷிவாய||2|| சிவாய கௌரீ வதனாப்ஜ ப்ருந்தஸூர்யாய தக்ஷாத்வர நாஷகாயஸ்ரீநீலகந்த்தாய வ்ருஷத்வஜாயதஸ்மை ஷி காராய நம ஷிவாய ||3|| வசிஷ்ட கும்போத்பவ கௌதமார்யமுனீந்த்ர தேவார்ச்சித ஷேகராயசந்த்ரார்க்க வைஷ்வநர லோச்சனாயதஸ்மை வ காராய நம ஷிவாய ||4|| யக்ஷ ஸ்வரூபாய…