ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன்(Meenakshi Amman)

மீநாக்ஷீபஞ்சரத்நம்~ meenakshi pancharatnam lyrics in tamil

மீநாக்ஷீபஞ்சரத்நம்: Read sri meenakshi pancharatnam lyrics in tamil உத்₃யத்₃பா₄நுஸஹஸ்ரகோடிஸத்₃ரு₁ஶாம் கேயூரஹாரோஜ்ஜ்வலாம்பி₃ம்போ₃ஷ்டீ₂ம் ஸ்மிதத₃ந்தபங்க்திருசிராம் பீதாம்ப₃ராலங்க்ரு₁தாம் |விஷ்ணுப்₃ரஹ்மஸுரேந்த்₃ரஸேவிதபதா₃ம் தத்த்வஸ்வரூபாம் ஶிவாம்மீநாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்யவாராந்நிதி₄ம் || 1 || முக்தாஹாரலஸத்கிரீடருசிராம் பூர்ணேந்து₃வக்த்ரப்ரபா₄ம்ஶிஞ்ஜந்நூபுரகிங்கிணீமணித₄ராம் பத்₃மப்ரபா₄பா₄ஸுராம் |ஸர்வாபீ₄ஷ்டச₂லப்ரதா₃ம் கி₃ரிஸுதாம் வாணீரமாஸேவிதாம்மீநாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்யவாராந்நிதி₄ம் || 2 || ஶ்ரீவித்₃யாம் ஶிவவாமபா₄க₃நிலயாம் ஹ்ரீம்காரமந்த்ரோஜ்ஜ்வலாம்ஶ்ரீசக்ராங்கிதபி₃ந்து₃மத்₄யவஸதிம் ஶ்ரீமத்ஸபா₄நாயிகாம் |ஶ்ரீமத்ஷண்முக₂விக்₄நராஜஜநநீம் ஶ்ரீமஜ்ஜக₃ந்மோஹிநீம்மீநாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்யவாராந்நிதி₄ம் || 3 || ஶ்ரீமத்ஸுந்த₃ரநாயிகாம் ப₄யஹராம் ஜ்ஞாநப்ரதா₃ம் நிர்மலாம்ஶ்யாமாபா₄ம் கமலாஸநார்சிதபதா₃ம் நாராயணஸ்யாநுஜாம் |வீணாவேணும்ரு₁த₃ங்க₃வாத்₃யரஸிகாம் நாநாவிதா₄ட₃ம்பி₃காம்மீநாக்ஷீம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஸந்ததமஹம்…

ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன்(Meenakshi Amman)

ஶ்ரீ மீனாக்ஷி ஸ்தோத்ரம்~ meenakshi stotram in tamil lyricsp

ஶ்ரீ மீனாக்ஷி ஸ்தோத்ரம்: Read sri meenakshi stotram in tamil with lyrics மீநாக்ஷீஸ்தோத்ரம்ஶ்ரீவித்₃யே ஶிவவாமபா₄க₃நிலயே ஶ்ரீராஜராஜார்சிதேஶ்ரீநாதா₂தி₃கு₃ருஸ்வரூபவிப₄வே சிந்தாமணீபீடி₂கே |ஶ்ரீவாணீகி₃ரிஜாநுதாங்க்₄ரிகமலே ஶ்ரீஶாம்ப₄வி ஶ்ரீஶிவேமத்₄யாஹ்நே மலயத்₄வஜாதி₄பஸுதே மாம் பாஹி மீநாம்பி₃கே || 1 || சக்ரஸ்தே₂(அ)சபலே சராசரஜக₃ந்நாதே₂ ஜக₃த்பூஜிதேஆர்தாலீவரதே₃ நதாப₄யகரே வக்ஷோஜபா₄ராந்விதே |வித்₃யே வேத₃கலாபமௌலிவிதி₃தே வித்₃யுல்லதாவிக்₃ரஹேமாத: பூர்ணஸுதா₄ரஸார்த்₃ரஹ்ரு₁த₃யே மாம் பாஹி மீநாம்பி₃கே || 2 || கோடீராங்க₃த₃ரத்நகுண்ட₃லத₄ரே கோத₃ண்ட₃பா₃ணாஞ்சிதேகோகாகாரகுசத்₃வயோபரிலஸத்ப்ராலம்பி₃ஹாராஞ்சிதே |ஶிஞ்ஜந்நூபுரபாத₃ஸாரஸமணிஶ்ரீபாது₃காலங்க்ரு₁தேமத்₃தா₃ரித்₃ர்யபு₄ஜங்க₃கா₃ருட₃க₂கே₃ மாம் பாஹி மீநாம்பி₃கே || 3 || ப்₃ரஹ்மேஶாச்யுதகீ₃யமாநசரிதே ப்ரேதாஸநாந்த:ஸ்தி₂தேபாஶோத₃ங்குஶசாபபா₃ணகலிதே பா₃லேந்து₃சூடா₃ஞ்சிதே |பா₃லே பா₃லகுரங்க₃லோலநயநே பா₃லார்ககோட்யுஜ்ஜ்வலேமுத்₃ராராதி₄ததே₃வதே…