துர்க்கை அம்மன்(Durgai Amman) | ஸ்ரீ சிவன்(Śiva)

ஶ்ரீ உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம்~ Uma maheswara stotram lyrics in tamil

ஶ்ரீ உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் : read Uma maheswara stotram in tamil with lyrics நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் நவயௌவநாப்⁴யாம்பரஸ்பராஶ்லிஷ்டவபுர்த⁴ராப்⁴யாம் ।நகே³ந்த்³ரகந்யாவ்ருஷகேதநாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 1 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்⁴யாம்நமஸ்க்ருதாபீ⁴ஷ்டவரப்ரதா³ப்⁴யாம் ।நாராயணேநார்சிதபாது³காப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 2 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் வ்ருஷவாஹநாப்⁴யாம்விரிஞ்சிவிஷ்ண்விந்த்³ரஸுபூஜிதாப்⁴யாம் ।விபூ⁴திபாடீரவிலேபநாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 3 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஜக³தீ³ஶ்வராப்⁴யாம்ஜக³த்பதிப்⁴யாம் ஜயவிக்³ரஹாப்⁴யாம் ।ஜம்பா⁴ரிமுக்²யைரபி⁴வந்தி³தாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 4 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் பரமௌஷதா⁴ப்⁴யாம்பஞ்சாக்ஷரீபஞ்ஜரரஞ்ஜிதாப்⁴யாம் ।ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திஸம்ஹ்ருதாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம்…

துர்க்கை அம்மன்(Durgai Amman)

ஶ்ரீது³ர்கா³ பஞ்ஜரஸ்தோத்ரம்~ durga panjara stotram in tamil lyrics

ஶ்ரீது³ர்கா³ பஞ்ஜரஸ்தோத்ரம் : read shri durga panjara stotram in tamil with lyrics ௐ அஸ்ய ஶ்ரீது³ர்கா³ பஞ்ஜரஸ்தோத்ரஸ்ய ஸூர்ய ருʼஷி꞉, த்ரிஷ்டுப்ச²ந்த³꞉,சா²யா தே³வதா, ஶ்ரீது³ர்கா³ பஞ்ஜரஸ்தோத்ர பாடே² விநியோக³꞉ .த்⁴யானம் .ௐ ஹேம ப்ரக்²யாமிந்து³ க²ண்டா³த்தமௌலிம்ʼ ஶங்கா²பீ⁴ஷ்டா பீ⁴தி ஹஸ்தாம்ʼ த்ரிநேத்ராம் .ஹேமாப்³ஜஸ்தா²ம்ʼ பீன வஸ்த்ராம்ʼ ப்ரஸன்னாம்ʼ தே³வீம்ʼ து³ர்கா³ம்ʼ தி³வ்யரூபாம்ʼ நமாமி .அபராத⁴ ஶதம்ʼ க்ருʼத்வா ஜக³த³ம்பே³தி சோச்சரேத் .யாம்ʼ க³திம்ʼ ஸமவாப்னோதி நதாம்ʼ ப்³ரஹ்மாத³ய꞉ ஸுரா꞉ .ஸாபராதோ⁴(அ)ஸ்மி ஶரணம்ʼ ப்ராப்தஸ்த்வாம்ʼ…

துர்க்கை அம்மன்(Durgai Amman)

ஸௌந்த3ர்ய லஹரீ~ Soundarya lahari lyrics in tamil

ஸௌந்த3ர்ய லஹரீ : read Soundarya lahari in tamil with lyrics ப்ரத2ம பா4க:3 – ஆநந்த3 லஹரி பு4மௌஸ்க2லித பாதா3நாம் பூ4மிரேவா வலம்ப3நம் ।த்வயீ ஜாதா பராதா4நாம் த்வமேவ ஶரணம் ஶிவே ॥ ஶிவ: ஶக்த்யா யுக்தோ யதி3 ப4வதி ஶக்த: ப்ரப4விதும்ந சேதே3வம் தே3வோ ந க2லு குஶல: ஸ்பந்தி3துமபி।அதஸ்த்வாம் ஆராத்4யாம் ஹரி-ஹர-விரிந்சாதி3பி4 ரபிப்ரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கத-2மக்ர்த புண்ய: ப்ரப4வதி॥ 1 ॥ தநீயாம்ஸும் பாம்ஸும் தவ சரண பஂகேருஹ-ப4வம்விரிஂசி: ஸஂசிந்வந் விரசயதி லோகா-நவிகலம் ।வஹத்யேநம் ஶௌரி:…

துர்க்கை அம்மன்(Durgai Amman)

நவ துர்க்கை மந்திரம்~ nava durga stotram lyrics in tamil

நவ து3ர்கா3 ஸ்தோத்ரம் nava durga stotram in tamil with lyrics க3ணேஶ:ஹரித்3ராபஂ4சதுர்வாது3 ஹாரித்3ரவஸநம்விபு4ம் ।பாஶாஂகுஶத4ரம் தை3வம்மோத3கந்த3ந்தமேவ ச ॥ தே3வீ ஶைலபுத்ரீவந்தே3 வாஞ்சி2தலாபா4ய சந்த்3ரார்த4க்ருதஶேக2ராம்।வ்ருஷாரூடா4ம் ஶூலத4ராம் ஶைலபுத்ரீ யஶஸ்விநீம் ॥ தே3வீ ப்3ரஹ்மசாரிணீத3தா4நா கரபத்3மாப்4யாமக்ஷமாலா கமண்ட3லூ ।தே3வீ ப்ரஸீத3து மயி ப்3ரஹ்மசாரிண்யநுத்தமா ॥ தே3வீ சந்த்3ரக4ண்டேதிபிண்டஜ3ப்ரவராரூடா4 சந்த3கோபாஸ்த்ரகைர்யுதா ।ப்ரஸாத3ம் தநுதே மஹ்யம் சந்த்3ரக4ண்டேதி விஶ்ருதா ॥ தே3வீ கூஷ்மாண்டா3ஸுராஸம்பூர்ணகலஶம் ருதி4ராப்லுதமேவ ச ।த3தா4நா ஹஸ்தபத்3மாப்4யாம் கூஷ்மாண்டா3 ஶுப4தா3ஸ்து மே ॥ தே3வீஸ்கந்த3மாதாஸிம்ஹாஸநக3தா நித்யம் பத்3மாஶ்ரிதகரத்3வயா ।ஶுப4தா3ஸ்து ஸதா3 தே3வீ ஸ்கந்த3மாதா யஶஸ்விநீ ॥…

துர்க்கை அம்மன்(Durgai Amman)

ஸ்ரீ துர்கா சப்தாஷ்லோகி~ durga saptashloki lyrics in tamil

ஸ்ரீ துர்கா சப்தாஷ்லோகி : read shri durga saptashloki in tamil with lyrics ஶிவ உவாச–தே³வீ த்வம் ப⁴க்தஸுலபே⁴ ஸர்வகார்யவிதா⁴யினி |கலௌ ஹி கார்யஸித்³த்⁴யர்த²முபாயம் ப்³ரூஹி யத்னத꞉ || தே³வ்யுவாச–ஶ்ருணு தே³வ ப்ரவக்ஷ்யாமி கலௌ ஸர்வேஷ்டஸாத⁴னம் |மயா தவைவ ஸ்னேஹேனாப்யம்பா³ஸ்துதி꞉ ப்ரகாஶ்யதே || ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸப்தஶ்லோகீ ஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய நாராயண ருஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉,ஶ்ரீ மஹாகாளீ மஹாலக்ஷ்மீ மஹாஸரஸ்வத்யோ தே³வதா꞉,ஶ்ரீ து³ர்கா³ ப்ரீத்யர்த²ம் ஸப்தஶ்லோகீ து³ர்கா³பாடே² வினியோக³꞉ | ஓம் ஜ்ஞானினாமபி…

துர்க்கை அம்மன்(Durgai Amman)

தேவி புஜங்க ஸ்தோத்ரம்~ Devi bhujanga stotram tamil

தேவி புஜங்க ஸ்தோத்திரம் : read Devi bhujanga stotram in tamil with lyrics விரிஞ்ச்யாதி₃பி₄: பஞ்சபி₄ர்லோகபாலை:ஸமூடே₄ மஹாநந்த₃பீடே₂ நிஷண்ணம் |த₄நுர்பா₃ணபாஶாங்குஶப்ரோதஹஸ்தம்மஹஸ்த்ரைபுரம் ஶங்கராத்₃வைதமவ்யாத் || 1 || யத₃ந்நாதி₃பி₄: பஞ்சபி₄: கோஶஜாலை:ஶிர:பக்ஷபுச்ா₂த்மகைரந்தரந்த: |நிகூ₃டே₄ மஹாயோக₃பீடே₂ நிஷண்ணம்புராரேரதா₂ந்த:புரம் நௌமி நித்யம் || 2 || விரிஞ்சாதி₃ரூபை: ப்ரபஞ்சே விஹ்ரு₁த்யஸ்வதந்த்ரா யதா₃ ஸ்வாத்மவிஶ்ராந்திரேஷா |ததா₃ மாநமாத்ரு₁ப்ரமேயாதிரிக்தம்பராநந்த₃மீடே₃ ப₄வாநி த்வதீ₃யம் || 3 || விநோதா₃ய சைதந்யமேகம் விப₄ஜ்யத்₃விதா₄ தே₃வி ஜீவ: ஶிவஶ்சேதி நாம்நா |ஶிவஸ்யாபி ஜீவத்வமாபாத₃யந்தீபுநர்ஜீவமேநம் ஶிவம் வா…

துர்க்கை அம்மன்(Durgai Amman)

ஸௌந்த₃ர்யலஹரீ~ soundarya lahari tamil

ஸௌந்த₃ர்யலஹரீ : read soundarya lahari in tamil with lyrics ஶிவ: ஶக்த்யா யுக்தோ யதி₃ ப₄வதி ஶக்த: ப்ரப₄விதும்ந சேதே₃வம் தே₃வோ ந க₂லு குஶல: ஸ்பந்தி₃துமபி |அதஸ்த்வாமாராத்₄யாம் ஹரிஹரவிரிஞ்சாதி₃பி₄ரபிப்ரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கத₂மக்ரு₁தபுண்ய: ப்ரப₄வதி || 1 || தநீயாம்ஸம் பாம்ஸும் தவ சரணபங்கேருஹப₄வம்விரிஞ்சி: ஸஞ்சிந்வந்விரசயதி லோகாநவிகலம் |வஹத்யேநம் ஶௌரி: கத₂மபி ஸஹஸ்ரேண ஶிரஸாம்ஹர: ஸங்க்ஷுத்₃யைநம் ப₄ஜதி ப₄ஸிதோத்₃தூ₄லநவிதி₄ம் || 2 || அவித்₃யாநாமந்தஸ்திமிரமிஹிரத்₃வீபநக₃ரீஜடா₃நாம் சைதந்யஸ்தப₃கமகரந்த₃ஸ்ருதிஜ₂ரீ |த₃ரித்₃ராணாம் சிந்தாமணிகு₃ணநிகா ஜந்மஜலதௌ₄நிமக்₃நாநாம் த₃ம்ஷ்ட்ரா முரரிபுவராஹஸ்ய…