சண்டி³காஷ்டகம்~ Chandika ashtakam in tamil lyrics

Read Chandika ashtakam in tamil with lyrics சண்டி³காஷ்டகம்: ஸஹஸ்ரசந்த்³ரனித்த³காதிகாந்த-சந்த்³ரிகாசயை-தி³ஶோ(அ)பி⁴பூரயத்³ விதூ³ரயத்³ து³ராக்³ரஹம்ʼ கலே꞉ |க்ருʼதாமலா(அ)வலாகலேவரம்ʼ வரம்ʼ ப⁴ஜாமஹேமஹேஶமானஸாஶ்ரயன்வஹோ மஹோ மஹோத³யம் || 1|| விஶால-ஶைலகந்த³ராந்தரால-வாஸஶாலினீம்ʼத்ரிலோகபாலினீம்ʼ கபாலினீ மனோரமாமிமாம் |உமாமுபாஸிதாம்ʼ ஸுரைரூபாஸ்மஹே மஹேஶ்வரீம்ʼபராம்ʼ க³ணேஶ்வரப்ரஸூ நகே³ஶ்வரஸ்ய நந்தி³னீம் || 2|| அயே மஹேஶி!…
Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇