ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா(Sri Radha Krishna)

ஶ்ரீ ராதா⁴ கவசம்~ Radha Kavacham lyrics in tamil

ஶ்ரீ ராதா⁴ கவசம் : read shri Radha Kavacham in tamil with lyrics பார்வத்யுவாச ।கைலாஸ வாஸிந் ப⁴க³வந் ப⁴க்தாநுக்³ரஹகாரக ।ராதி⁴கா கவசம் புண்யம் கத²யஸ்வ மம ப்ரபோ⁴ ॥ 1 ॥ யத்³யஸ்தி கருணா நாத² த்ராஹி மாம் து³꞉க²தோ ப⁴யாத் ।த்வமேவ ஶரணம் நாத² ஶூலபாணே பிநாகத்⁴ருத் ॥ 2 ॥ ஶிவ உவாச ।ஶ்ருணுஷ்வ கி³ரிஜே துப்⁴யம் கவசம் பூர்வஸூசிதம் ।ஸர்வரக்ஷாகரம் புண்யம் ஸர்வஹத்யாஹரம் பரம் ॥ 3 ॥…