Shiva | Sri rama

ଶିବରାମାଷ୍ଟକମ୍~ shiva rama ashtakam in odia

Read shiva rama ashtakam in odia with lyrics (save as pdf) ଶିବରାମାଷ୍ଟକମ୍: ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।ଶିବ ହରେ ଶିବରାମସଖେ ପ୍ରଭୋ ତ୍ରିବିଧତାପନିବାରଣ ହେ ପ୍ରଭୋ ।ଅଜ ଜନେଶ୍ୱର ଯାଦବ ପାହି ମାଂ ଶିବ ହରେ ବିଜୟଂ କୁରୁ ମେ ବରମ୍ ॥ ୧॥ କମଲଲୋଚନ ରାମ ଦୟାନିଧେ ହର ଗୁରୋ ଗଜରକ୍ଷକ ଗୋପତେ ।ଶିବତନୋ ଭବ ଶଙ୍କର ପାହି ମାଂ ଶିବ ହରେ ବିଜୟଂ କୁରୁ ମେ ବରମ୍ ॥ ୨॥ ସ୍ୱଜନରଞ୍ଜନମଙ୍ଗଲମନ୍ଦିରଂ…

Sri rama

ଶ୍ରୀ ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ rama raksha stotram in odia

Read sri rama raksha stotram in odia with lyrics(save as pdf) ଶ୍ରୀ ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍: ଓଂ ଅସ୍ଯ ଶ୍ରୀ ରାମରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ରମଂତ୍ରସ୍ଯବୁଧକୌଶିକ ଋଷିଃଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ଚଂଦ୍ରୋଦେଵତାଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛଂଦଃସୀତା ଶକ୍ତିଃଶ୍ରୀମଦ୍ ହନୁମାନ୍ କୀଲକମ୍ଶ୍ରୀରାମଚଂଦ୍ର ପ୍ରୀତ୍ଯର୍ଥେ ରାମରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ରଜପେ ଵିନିଯୋଗଃ ॥ ଧ୍ଯାନମ୍ଧ୍ଯାଯେଦାଜାନୁବାହୁଂ ଧୃତଶର ଧନୁଷଂ ବଦ୍ଧ ପଦ୍ମାସନସ୍ଥଂପୀତଂ ଵାସୋଵସାନଂ ନଵକମଲ ଦଳସ୍ପର୍ଥି ନେତ୍ରଂ ପ୍ରସନ୍ନମ୍ ।ଵାମାଂକାରୂଢ ସୀତାମୁଖ କମଲମିଲଲ୍ଲୋଚନଂ ନୀରଦାଭଂନାନାଲଂକାର ଦୀପ୍ତଂ ଦଧତମୁରୁ ଜଟାମଂଡଲଂ ରାମଚଂଦ୍ରମ୍ ॥ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ଚରିତଂ ରଘୁନାଥସ୍ଯ ଶତକୋଟି ପ୍ରଵିସ୍ତରମ୍…

Sri rama

ଇନ୍ଦ୍ରକୃତଂ ରାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ Sri rama stotram in odia

Read Sri rama stotram in odia with lyrics ଇନ୍ଦ୍ରକୃତଂ ରାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍: ଇନ୍ଦ୍ର ଉବାଚଭଜେଽହଂ ସଦା ରାମମିନ୍ଦୀବରାଭଂ ଭବାରଣ୍ୟଦାବାନଲାଭାଭିଧାନମ୍ ।ଭବାନୀହୃଦା ଭାବିତାନନ୍ଦରୂପଂ ଭବାଭାବହେତୁଂ ଭବାଦିପ୍ରପନ୍ନମ୍ ॥ ୧॥ ସୁରାନୀକଦୁଃଖୌଘନାଶୈକହେତୁଂ ନରାକାରଦେହଂ ନିରାକାରମୀଡ୍ୟମ୍ ।ପରେଶଂ ପରାନନ୍ଦରୂପଂ ବରେଣ୍ୟଂ ହରିଂ ରାମମୀଶଂ ଭଜେ ଭାରନାଶମ୍ ॥ ୨॥ ପ୍ରପନ୍ନାଖିଲାନନ୍ଦଦୋହଂ ପ୍ରପନ୍ନଂ ପ୍ରପନ୍ନାର୍ତିନିଃଶେଷନାଶାଭିଧାନମ୍ ।ତପୋୟୋଗୟୋଗୀଶଭାବାଭିଭାବ୍ୟଂ କପୀଶାଦିମିତ୍ରଂ ଭଜେ ରାମମିତ୍ରମ୍ ॥ ୩॥ ସଦା ଭୋଗଭାଜାଂ ସୁଦୂରେ ବିଭାନ୍ତଂ ସଦା ଯୋଗଭାଜାମଦୂରେ ବିଭାନ୍ତମ୍ ।ଚିଦାନନ୍ଦକନ୍ଦଂ ସଦା ରାଘବେଶଂ ବିଦେହାତ୍ମଜାନନ୍ଦରୂପଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥…