Saraswati

ଶ୍ରୀସରସ୍ୱତୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ saraswati stotram in odia

Read sri saraswati stotram in odia with lyrics (save as pdf) ଶ୍ରୀସରସ୍ୱତୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍: ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ । ଶ୍ୱେତପଦ୍ମାସନା ଦେବୀ ଶ୍ୱେତପୁଷ୍ପୋପଶୋଭିତା ।ଶ୍ୱେତାମ୍ବରଧରା ନିତ୍ୟା ଶ୍ୱେତଗନ୍ଧାନୁଲେପନା ॥ ୧॥ ଶ୍ୱେତାକ୍ଷୀ ଶୁକ୍ଲବସ୍ତ୍ରା ଚ ଶ୍ୱେତଚନ୍ଦନଚର୍ଚିତା ।ବରଦା ସିଦ୍ଧଗନ୍ଧର୍ୱୈରୃଷିଭିଃ ସ୍ତୂୟତେ ସଦା ॥ ୨॥ ସ୍ତୋତ୍ରେଣାନେନ ତାଂ ଦେବୀଂ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀଂ ସରସ୍ୱତୀମ୍ ।ଯେ ସ୍ମରନ୍ତି ତ୍ରିକାଲେଷୁ ସର୍ୱାବିଦ୍ୟାଂ ଲଭନ୍ତି ତେ ॥ ୩॥ ଯେ ସ୍ତୁବନ୍ତି ଯା ଦେବୀ ସ୍ତୂୟତେ ନିତ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ରସୁରକିନ୍ନରୈଃ ।ସା ମମୈବାସ୍ତୁ…