Radha krishna

ଶ୍ରୀରାଧାକବଚମ୍~ Radha kavacham in Odia(Oriya) pdf

ଶ୍ରୀରାଧାକବଚମ୍ : Radha kavacham in Odia(Oriya) with lyrics ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।ପାର୍ୱତ୍ୟୁବାଚକୈଲାସିଅବାସିନ୍ ଭଗବନ୍ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହକାରକ ।ରାଧିକାକବଚଂ ପୁଣ୍ୟଂ କଥୟସ୍ୱ ମମ ପ୍ରଭୋ ॥ ୧॥ ଯଦ୍ୟସ୍ତି କରୁଣା ନାଥ ତ୍ରାହି ମାଂ ଦୁଃଖତୋ ଭୟାତ୍ ।ତ୍ୱମେବ ଶରଣଂ ନାଥ ଶୂଲପାଣେ ପିନାକଧୃକ୍ ॥ ୨॥ ଶିବ ଉବାଚଶୃଣୁଷ୍ୱ ଗିରିଜେ ତୁଭ୍ୟଂ କବଚଂ ପୂର୍ୱସୂଚିତମ୍ ।ସର୍ୱରକ୍ଷାକରଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସର୍ୱହତ୍ୟାହରଂ ପରମ୍ ॥ ୩॥ ହରିଭକ୍ତିପ୍ରଦଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରସାଧନମ୍ ।ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାକର୍ଷଣଂ ଦେବି ହରିସାନ୍ନିଧ୍ୟକାରକମ୍ ॥ ୪॥ ସର୍ୱତ୍ର ଜୟଦଂ…