Sri rama

ଇନ୍ଦ୍ରକୃତଂ ରାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ Sri rama stotram in odia

Read Sri rama stotram in odia with lyrics ଇନ୍ଦ୍ରକୃତଂ ରାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍: ଇନ୍ଦ୍ର ଉବାଚଭଜେଽହଂ ସଦା ରାମମିନ୍ଦୀବରାଭଂ ଭବାରଣ୍ୟଦାବାନଲାଭାଭିଧାନମ୍ ।ଭବାନୀହୃଦା ଭାବିତାନନ୍ଦରୂପଂ ଭବାଭାବହେତୁଂ ଭବାଦିପ୍ରପନ୍ନମ୍ ॥ ୧॥ ସୁରାନୀକଦୁଃଖୌଘନାଶୈକହେତୁଂ ନରାକାରଦେହଂ ନିରାକାରମୀଡ୍ୟମ୍ ।ପରେଶଂ ପରାନନ୍ଦରୂପଂ ବରେଣ୍ୟଂ ହରିଂ ରାମମୀଶଂ ଭଜେ ଭାରନାଶମ୍ ॥ ୨॥ ପ୍ରପନ୍ନାଖିଲାନନ୍ଦଦୋହଂ ପ୍ରପନ୍ନଂ ପ୍ରପନ୍ନାର୍ତିନିଃଶେଷନାଶାଭିଧାନମ୍ ।ତପୋୟୋଗୟୋଗୀଶଭାବାଭିଭାବ୍ୟଂ କପୀଶାଦିମିତ୍ରଂ ଭଜେ ରାମମିତ୍ରମ୍ ॥ ୩॥ ସଦା ଭୋଗଭାଜାଂ ସୁଦୂରେ ବିଭାନ୍ତଂ ସଦା ଯୋଗଭାଜାମଦୂରେ ବିଭାନ୍ତମ୍ ।ଚିଦାନନ୍ଦକନ୍ଦଂ ସଦା ରାଘବେଶଂ ବିଦେହାତ୍ମଜାନନ୍ଦରୂପଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥…

Vishnu

ବରାହସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ Varaha stotram in odia

Read Varaha stotram in odia with lyrics(save as pdf) ବରାହସ୍ତୋତ୍ରମ୍: ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଋଷୟ ଊଚୁଃ – ଜିତଂ ଜିତଂ ତେଽଜିତ ଯଜ୍ଞଭାବନା ତ୍ରୟୀଂ ତନୁଂ ସ୍ୱାଂ ପରିଧୁନ୍ୱତେ ନମଃ ।ଯଦ୍ରୋମଗର୍ତେଷୁ ନିଲିଲ୍ୟୁରଧ୍ୱରାସ୍ତସ୍ମୈ ନମଃ କାରଣସୂକରାୟ ତେ ॥ ୧॥ ରୂପଂ ତବୈତନ୍ନନୁ ଦୁଷ୍କୃତାତ୍ମନାଂ ଦୁର୍ଦର୍ଶନଂ ଦେବ ଯଦଧ୍ୱରାତ୍ମକମ୍ ।ଛନ୍ଦାଂସି ଯସ୍ୟ ତ୍ୱଚି ବର୍ହିରୋମସ୍ୱାଜ୍ୟଂ ଦୃଶି ତ୍ୱଙ୍ଘ୍ରିଷୁ ଚାତୁର୍ହୋତ୍ରମ୍ ॥ ୨॥ ସ୍ରୁକ୍ତୁଣ୍ଡ ଆସୀତ୍ସ୍ରୁବ ଈଶ ନାସୟୋରିଡୋଦରେ ଚମସାଃ କର୍ଣରନ୍ଧ୍ରେ ।ପ୍ରାଶିତ୍ରମାସ୍ୟେ ଗ୍ରସନେ…

Shiva

ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ mrityunjaya sahasranama stotram in odia

Read mrityunjaya sahasranama stotram in odia with lyrics (save as pdf) ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍: ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।ଶ୍ରୀଭୈରବ ଉବାଚ ।ଅଧୁନା ଶୃଣୁ ଦେବେଶି ସହସ୍ରାଖ୍ୟସ୍ତବୋତ୍ତମମ୍ ।ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟସ୍ୟାସ୍ୟ ସାରାତ୍ ସାରୋତ୍ତମୋତ୍ତମମ୍ ॥ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ର ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ,ଭୈରବ ଋଷିଃ, ଉଷ୍ଣିକ୍ ଛନ୍ଦଃ, ଶ୍ରୀମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୋ ଦେବତା,ଓଁ ବୀଜଂ, ଜୁଂ ଶକ୍ତିଃ, ସଃ କୀଲକଂ, ପୁରୁଷାର୍ଥସିଦ୍ଧୟେସହସ୍ରନାମ ପାଠେ ବିନିୟୋଗଃ ।ଧ୍ୟାନମ୍ –ଉଦ୍ୟଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରସମାନଦୀପ୍ତିମମୃତାନନ୍ଦୈକହେତୁଂ ଶିବଂଓଁ ଜୁଂ ସଃ ଭୁବନୈକସୃଷ୍ଟିପ୍ର(ବି)ଲୟୋଦ୍ଭୂତ୍ୟେକରକ୍ଷାକରମ୍ ।ଶ୍ରୀମତ୍ତାରଦଶାର୍ଣମଣ୍ଡିତତନୁଂ ତ୍ର୍ୟକ୍ଷଂ ଦ୍ୱିବାହୁଂ ପରଂଶ୍ରୀମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟମୀଡ୍ୟବିକ୍ରମଗୁଣୈଃ ପୂର୍ଣଂ ହୃଦବ୍ଜେ ଭଜେ ॥ ଅଥ…

Ganesha

ବିଘ୍ନବିନାଶକସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ vighna vinashaka stotram in odia

Read vighna vinashaka stotram in odia with lyrics ବିଘ୍ନବିନାଶକସ୍ତୋତ୍ରମ୍: ଈଶାନୋ ଢୁଣ୍ଢିରାଜୋ ଗଣପତିରଖିଲାଧୌଘନାଶୋ ବରେଣ୍ୟୋଦେବାନାମଗ୍ରଣ୍ୟଃ ସକଲଗୁଣନିଧିର୍ୟୋଽଗ୍ରପୂଜାଧିକାରୀ ।ବିଦ୍ୟାଧୀଶୋ ବଲିଷ୍ଠଃ ଷଡରିବିଦଲନଃ ସିଦ୍ଧିବୁଦ୍ଧିପ୍ରଦାତାଜୀବାନାଂ ମୁକ୍ତିହେତୁର୍ଜୟତି ଭବହରଃ ଶ୍ରୀଗୁରୁଃ ସୌଖ୍ୟସିନ୍ଧୁଃ ॥ ୧॥ ବିଘ୍ନାନ୍ହନ୍ତୀତି ଯୋଽସୌ ଶ୍ରୁତିଷୁ ନିଗଦିତୋ ବିଘ୍ନହେତିପ୍ରସିଦ୍ଧୋବ୍ୟକ୍ତେବାଽବ୍ୟକ୍ତରୂପେ ପ୍ରଣବବପୁରୟଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପଃ ସ୍ୱମାତ୍ରଃ ।ଯୋ ବ୍ୟକ୍ତୋ ଭକ୍ତହେତୁର୍ନିରବଧିରମଲୋ ନିର୍ଗୁଣୋ ନିଷ୍କ୍ରିୟୋପିଭକ୍ତାନାଂ ମୁକ୍ତିହେତୌ ବିଦଲୟତି କୃତଂ ମାୟିକସ୍ୟାଦ୍ୱୟଃ ସଃ ॥ ୨॥ ସର୍ପୋରଜ୍ଜୁର୍ହି ଯଦ୍ୱନ୍ନ ଭୁଜଗ ଇତି ସା କଥ୍ୟତେ ରଜ୍ଜୁସର୍ପେବିଶ୍ୱଂ ବ୍ରହ୍ମୈବ ତଦ୍ୱନ୍ନ ଚ ଜଗଦିତି…

Naga devatha

ନବନାଗନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ nava naga nama stotram in odia pdf

Read nava naga nama stotram in odia with lyrics(save as pdf) ନବନାଗନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍: ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।ଅନନ୍ତଂ ବାସୁକିଂ ଶେଷଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ଚ କମ୍ବଲମ୍ ।ଶଙ୍ଖପାଲଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଂ ତକ୍ଷକଂ କାଲିୟଂ ତଥା ॥ ୧॥ ଏତାନି ନବନାମାନି ନାଗାନାଂ ଚ ମହାତ୍ମନାମ୍ ।ସାୟଙ୍କାଲେ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରାତଃକାଲେ ବିଶେଷତଃ ॥ ୨॥ ତସ୍ୟ ବିଷଭୟଂ ନାସ୍ତି ସର୍ୱତ୍ର ବିଜୟୀ ଭବେତ୍ ॥ ୩॥ ॥ ଇତି ଶ୍ରୀନବନାଗନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Durga | Lakshmi | Parvathi

ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ bala tripura sundari stotram in odia

ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥ ଶ୍ରୀ ବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦର୍ୟୈ ନମଃ ॥ ॥ ପୂର୍ୱପୀଠିକା ॥ ଶ୍ରୀ ଭୈରବ ଉବାଚଅଧୁନା ଦେବି ! ବାଲାୟାଃ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ପାର୍ୱତି ! ।ପଞ୍ଚମାଙ୍ଗଂ ରହସ୍ୟଂ ମେ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୋପ୍ୟଂ ପ୍ରୟତ୍ନତଃ ॥ ॥ ବିନିୟୋଗ ॥ ଓଁ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ୟଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିଃ ଋଷିଃ, ପଙ୍କ୍ତିଶ୍ଛନ୍ଦଃ,ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଦେବତା, ଐଂ ବୀଜଂ, ସୌଃ ଶକ୍ତିଃ,କ୍ଲୀଂ କିଲକଂ, ଶ୍ରୀବାଲାପ୍ରୀତୟେ ପାଠେ ବିନିୟୋଗଃ । ॥ ଋଷ୍ୟାଦି ନ୍ୟାସ ॥ ଓଁ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିଋଷୟେ ନମଃ – ଶିରସି…

Parvathi

ପାର୍ୱତୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ parvathi stotram in odia pdf

Read parvathi stotram in odia with lyrics (save as pdf) ପାର୍ୱତୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍: ବିବୁଧାଧିପତେଜିନୀଶକାନ୍ତେ ବଦନାଭାଜିତୟାମିନୀଶକାନ୍ତେ ।ନବକୁନ୍ଦବିରାଜମାନଦନ୍ତେ ନଲିନାଭଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହଂ ପଦଂ ତେ ॥ ୧ ॥ ବିକଚାମ୍ବୁରୁହାଂ ବିଲାସଚୋରୈରତିଶୀତୈଃ ପ୍ରବହଦ୍ଦୟାମ୍ବୁପୂରୈଃ ।ଶଶିଶେଖରଚିତ୍ତନୃତ୍ତରଙ୍ଗୈସ୍ତରସାଲୋକୟ ଦେବି ମାମପାଙ୍ଗୈଃ ॥ ୨ ॥ ଅବନୀଧରନାୟକସ୍ୟ କନ୍ୟେ କୃପଣଂ ମାଂ ପରିପାଲୟାତିଧନ୍ୟେ ।ବିଧିମାଧବବାସବାଦିମାନ୍ୟେ ଦ୍ରୁତମୁନ୍ମୂଲିତଭକ୍ତଲୋକଦୈନ୍ୟେ ॥ ୩ ॥ କୁଚନିନ୍ଦିତଶାତକୁମ୍ଭଶୈଲେ ମଣିକାଞ୍ଚୀବଲୟୋଲ୍ଲସଦ୍ଦୁକୂଲେ ।ପରିପାଲୟ ମାଂ ଭବାନି ବାଲେ ତ୍ରିଜଗଦ୍ରକ୍ଷଣଜାଗରୂକଲୀଲେ ॥ ୪ ॥ ସ୍ୱରୁଚା ଜିତତପ୍ତଶାତକୁମ୍ଭେ କଚଶୋଭାଜିତକାଲମେଘଡମ୍ଭେ ।ପରିପାଲୟ ମାଂ…

Durga | Parvathi | Shiva

ପରମେଶ୍ୱରସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ parameshwara stotram in odia pdf

Read parameshwara stotram in odia with lyrics(Save as pdf) ପରମେଶ୍ୱରସ୍ତୋତ୍ରମ୍: ଜଗଦୀଶ ସୁଧୀଶ ଭବେଶ ବିଭୋପରମେଶ ପରାତ୍ପର ପୂତ ପିତଃ ।ପ୍ରଣତଂ ପତିତଂ ହତବୁଦ୍ଧିବଲଂଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ ॥ ୧॥ ଗୁଣହୀନସୁଦୀନମଲୀନମତିଂତ୍ୱୟି ପାତରି ଦାତରି ଚାପରତିମ୍ ।ତମସା ରଜସାବୃତବୃତ୍ତିମିମଂଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ ॥ ୨॥ ମମ ଜୀବନମୀନମିମଂ ପତିତଂମରୁଘୋରଭୁବୀହ ସୁବୀହମହୋ ।କରୁଣାବ୍ଧିଚଲୋମିର୍ଜଲାନୟନଂଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ ॥ ୩॥ ଭବବାରଣ କାରଣ କର୍ମତତୌଭବସିନ୍ଧୁଜଲେ ଶିବ ମଗ୍ନମତଃ ।କରୁଣାଞ୍ଚ ସମର୍ପ୍ୟ ତରିଂ ତ୍ୱରିତଂଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ ॥…

Navagraha

ନବଗ୍ରହସ୍ତୋତ୍ର~ navagraha stotram in odia

Read navagraha stotram in odia with lyrics(save as pdf) ନବଗ୍ରହସ୍ତୋତ୍ର: ଜପାକୁସୁମସଂକାଶଂ କାଶ୍ୟପେୟଂ ମହାଦ୍ୟୁତିମ୍ ।ତମୋଽରିଂ ସର୍ୱପାପଘ୍ନଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ଦିବାକରମ୍ ॥ ୧॥ଦଧିଶଙ୍ଖତୁଷାରାଭଂ କ୍ଷୀରୋଦାର୍ଣବସଂଭବମ୍ ।ନମାମି ଶଶିନଂ ସୋମଂ ଶମ୍ଭୋର୍ମୁକୁଟଭୂଷଣମ୍ ॥ ୨॥ ଧରଣୀଗର୍ଭସଂଭୂତଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍କାନ୍ତିସମପ୍ରଭମ୍ ।କୁମାରଂ ଶକ୍ତିହସ୍ତଂ ତଂ ମଙ୍ଗଲଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୩॥ ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁକଲିକାଶ୍ୟାମଂ ରୂପେଣାପ୍ରତିମଂ ବୁଧମ୍ ।ସୌମ୍ୟଂ ସୌମ୍ୟଗୁଣୋପେତଂ ତଂ ବୁଧଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୪॥ ଦେବାନାଂ ଚ ଋଷୀଣାଂ ଚ ଗୁରୁଂ କାଞ୍ଚନସଂନିଭମ୍ ।ବୁଦ୍ଧିଭୂତଂ ତ୍ରିଲୋକେଶଂ ତଂ ନମାମି…

Navagraha

ନବଗ୍ରହମନ୍ତ୍ରଃ~ navagraha mantra in odia

Read navagraha mantra in odia with lyrics (save as pdf) ନବଗ୍ରହମନ୍ତ୍ରଃ: ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ । ଅଥ ସୂର୍ୟସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଃ – ବିଶ୍ୱନାଥସାରୋଦ୍ଧାରେଓଁ ହ୍ସୌଃ ଶ୍ରୀଂ ଆଂ ଗ୍ରହାଧିରାଜାୟ ଆଦିତ୍ୟାୟ ସ୍ୱାହା ॥ ଅଥ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଃ – କାଲୀପଟଲେଓଁ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ହ୍ରାଂ ଚଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ॥ ଅଥ ଭୌମସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଃ – ଶାରଦାଟୀକାୟାମ୍ଐଂ ହ୍ସୌଃ ଶ୍ରୀଂ ଦ୍ରାଂ କଂ ଗ୍ରହାଧିପତୟେ ଭୌମାୟ ସ୍ୱାହା ॥ ଅଥ ବୁଧସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଃ –…