Chandika

ଚଣ୍ଡିକାଷ୍ଟକମ୍~ Chandika ashtakam in odia

Read Chandika ashtakam in odia with lyrics (save as pdf) ଚଣ୍ଡିକାଷ୍ଟକମ୍: ସହସ୍ରଚନ୍ଦ୍ରନିତ୍ଦକାତିକାନ୍ତ-ଚନ୍ଦ୍ରିକାଚୟୈ-ଦିଶୋଽଭିପୂରୟଦ୍ ବିଦୂରୟଦ୍ ଦୁରାଗ୍ରହଂ କଲେଃ ।କୃତାମଲାଽବଲାକଲେବରଂ ବରଂ ଭଜାମହେମହେଶମାନସାଶ୍ରୟନ୍ୱହୋ ମହୋ ମହୋଦୟମ୍ ॥ ୧॥ ବିଶାଲ-ଶୈଲକନ୍ଦରାନ୍ତରାଲ-ବାସଶାଲିନୀଂତ୍ରିଲୋକପାଲିନୀଂ କପାଲିନୀ ମନୋରମାମିମାମ୍ ।ଉମାମୁପାସିତାଂ ସୁରୈରୂପାସ୍ମହେ ମହେଶ୍ୱରୀଂପରାଂ ଗଣେଶ୍ୱରପ୍ରସୂ ନଗେଶ୍ୱରସ୍ୟ ନନ୍ଦିନୀମ୍ ॥ ୨॥ ଅୟେ ମହେଶି! ତେ ମହେନ୍ଦ୍ରମୁଖ୍ୟନିର୍ଜରାଃ ସମେସମାନୟନ୍ତି ମୂର୍ଦ୍ଧରାଗତ ପରାଗମଂଘ୍ରିଜମ୍ ।ମହାବିରାଗିଶଂକରାଽନୁରାଗିଣୀଂ ନୁରାଗିଣୀସ୍ମରାମି ଚେତସାଽତସୀମୁମାମବାସସଂ ନୁତାମ୍ ॥ ୩॥ ଭଜେଽମରାଂଗନାକରୋଚ୍ଛଲତ୍ସୁଚାମ ରୋଚ୍ଚଲନ୍ନିଚୋଲ-ଲୋଲକୁନ୍ତଲାଂ ସ୍ୱଲୋକ-ଶୋକ-ନାଶିନୀମ୍ ।ଅଦଭ୍ର-ସମ୍ଭୃତାତିସମ୍ଭ୍ରମ-ପ୍ରଭୂତ-ବିଭ୍ରମ-ପ୍ରବୃତ-ତାଣ୍ଡବ-ପ୍ରକାଣ୍ଡ-ପଣ୍ଡିତୀକୃତେଶ୍ୱରାମ୍ ॥ ୪॥ ଅପୀହ ପାମରଂ ବିଧାୟ…