മലയാളം

വിഷ്ണുമൃത്യുഞ്ജയസ്തോത്രം~ vishnu maha mrityunjaya stotram in malayalam

വിഷ്ണുമൃത്യുഞ്ജയസ്തോത്രം: Read sri vishnu maha mrityunjaya stotram in malayalam with lyrics. ഓം നമോ ഭഗവതേ മൃത്യുഞ്ജയായ | തതോ വിഷ്ണ്വർപിതമനാ മാരകണ്ഡേയോ മഹാമതിഃ |തുഷ്ടാവ പ്രണതോ ഭൂത്വാ ദേവദേവ ജനാർദനംവിഷ്ണുനൈവോപദിഷ്ടം തു സ്തോത്രം കർണേ മഹാമനാഃ |സംഭാവിതേന മനസാ തേന തുഷ്ടാവ മാധവം || ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മാർകണ്ഡേയ ഉവാച –നാരായണം സഹസ്രാക്ഷം പദ്മനാഭം പുരാതനം |പ്രണതോഽസ്മി ഹൃഷീകേശം കിം മേ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി || ഗോവിന്ദം പുണ്ഡരീകാക്ഷമനന്തമജമവ്യയം |കേശവം…

മലയാളം

അഷ്ടാദശശക്തിപീഠസ്തോത്രം~ Ashtadasa Shakti Peetha Stotram in Malayalam

അഷ്ടാദശശക്തിപീഠസ്തോത്രം : Ashtadasa Shakti Peetha Stotram in Malayalam with lyrics. ലംകായാം ശാംകരീദേവീ കാമാക്ഷീ കാംചികാപുരേ |പ്രദ്യുമ്നേ ശൃംഖളാദേവീ ചാമുംഡീ ക്രൗംചപട്ടണേ || 1 || അലംപുരേ ജോഗുളാംബാ ശ്രീശൈലേ ഭ്രമരാംബികാ |കൊല്ഹാപുരേ മഹാലക്ഷ്മീ മുഹുര്യേ ഏകവീരാ || 2 || ഉജ്ജയിന്യാം മഹാകാളീ പീഠികായാം പുരുഹൂതികാ |ഓഢ്യായാം ഗിരിജാദേവീ മാണിക്യാ ദക്ഷവാടികേ || 3 || ഹരിക്ഷേത്രേ കാമരൂപീ പ്രയാഗേ മാധവേശ്വരീ |ജ്വാലായാം വൈഷ്ണവീദേവീ ഗയാ മാംഗള്യഗൗരികാ || 4 || വാരണാശ്യാം…

മലയാളം

ശിവരാമാഷ്ടകം~ shiva rama ashtakam in malayalam

Read shiva rama ashtakam in malayalam with lyrics ശിവരാമാഷ്ടകം: ശ്രീഗണേശായ നമഃ |ശിവ ഹരേ ശിവരാമസഖേ പ്രഭോ ത്രിവിധതാപനിവാരണ ഹേ പ്രഭോ |അജ ജനേശ്വര യാദവ പാഹി മാം ശിവ ഹരേ വിജയം കുരു മേ വരം || 1|| കമലലോചന രാമ ദയാനിധേ ഹര ഗുരോ ഗജരക്ഷക ഗോപതേ |ശിവതനോ ഭവ ശങ്കര പാഹി മാം ശിവ ഹരേ വിജയം കുരു മേ വരം || 2|| സ്വജനരഞ്ജനമംഗലമന്ദിരം ഭജതി തേ പുരുഷാഃ…

മലയാളം

ചണ്ഡികാഷ്ടകം~ Chandika ashtakam in malayalam

Read Chandika ashtakam in malayalam with lyrics ചണ്ഡികാഷ്ടകം: സഹസ്രചന്ദ്രനിത്ദകാതികാന്ത-ചന്ദ്രികാചയൈ-ദിശോഽഭിപൂരയദ് വിദൂരയദ് ദുരാഗ്രഹം കലേഃ |കൃതാമലാഽവലാകലേവരം വരം ഭജാമഹേമഹേശമാനസാശ്രയന്വഹോ മഹോ മഹോദയം || 1|| വിശാല-ശൈലകന്ദരാന്തരാല-വാസശാലിനീംത്രിലോകപാലിനീം കപാലിനീ മനോരമാമിമാം |ഉമാമുപാസിതാം സുരൈരൂപാസ്മഹേ മഹേശ്വരീംപരാം ഗണേശ്വരപ്രസൂ നഗേശ്വരസ്യ നന്ദിനീം || 2|| അയേ മഹേശി! തേ മഹേന്ദ്രമുഖ്യനിർജരാഃ സമേസമാനയന്തി മൂർദ്ധരാഗത പരാഗമംഘ്രിജം |മഹാവിരാഗിശങ്കരാഽനുരാഗിണീം നുരാഗിണീസ്മരാമി ചേതസാഽതസീമുമാമവാസസം നുതാം || 3|| ഭജേഽമരാംഗനാകരോച്ഛലത്സുചാമ രോച്ചലൻനിചോല-ലോലകുന്തലാം സ്വലോക-ശോക-നാശിനീം |അദഭ്ര-സംഭൃതാതിസംഭ്രമ-പ്രഭൂത-വിഭ്രമ-പ്രവൃത-താണ്ഡവ-പ്രകാണ്ഡ-പണ്ഡിതീകൃതേശ്വരാം || 4|| അപീഹ പാമരം വിധായ ചാമരം തഥാഽമരംനുപാമരം പരേശിദൃഗ്-വിഭാവിതാ-വിതത്രികേ…

മലയാളം

ശ്രീദുർഗാ പഞ്ജരസ്തോത്രം~ durga panjara stotram in malayalam lyrics

ശ്രീദുർഗാ പഞ്ജരസ്തോത്രം : read shri durga panjara stotram in malayalam with lyrics ഓം അസ്യ ശ്രീദുർഗാ പഞ്ജരസ്തോത്രസ്യ സൂര്യ ഋഷിഃ, ത്രിഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ,ഛായാ ദേവതാ, ശ്രീദുർഗാ പഞ്ജരസ്തോത്ര പാഠേ വിനിയോഗഃ .ധ്യാനം .ഓം ഹേമ പ്രഖ്യാമിന്ദു ഖണ്ഡാത്തമൗലിം ശംഖാഭീഷ്ടാ ഭീതി ഹസ്താം ത്രിനേത്രാം .ഹേമാബ്ജസ്ഥാം പീന വസ്ത്രാം പ്രസന്നാം ദേവീം ദുർഗാം ദിവ്യരൂപാം നമാമി .അപരാധ ശതം കൃത്വാ ജഗദംബേതി ചോച്ചരേത് .യാം ഗതിം സമവാപ്നോതി നതാം ബ്രഹ്മാദയഃ സുരാഃ .സാപരാധോഽസ്മി ശരണം പ്രാപ്തസ്ത്വാം…

മലയാളം

മഹാലക്ഷ്മീസ്തുതിഃ~ mahalakshmi stuti in malayalam lyrics

മഹാലക്ഷ്മീസ്തുതിഃ read mahalakshmi stuti in malayalam with lyrics ആദിലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണി .യശോ ദേഹി ധനം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 1.. സന്താനലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു പുത്രപൗത്രപ്രദായിനി . സന്താനലക്ഷ്മി വന്ദേഽഹംപുത്രാൻ ദേഹി ധനം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 2.. വിദ്യാലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു ബ്രഹ്മവിദ്യാസ്വരൂപിണി .വിദ്യാം ദേഹി കലാം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ .. 3.. ധനലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സർവദാരിദ്ര്യനാശിനി .ധനം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി…

English | हिन्दी | বাঙালি | ગુજરાતી | ଓଡିଆ | தமிழ் | తెలుగు | ಕನ್ನಡ | മലയാളം

shiva stuti in multi language with lyrics

శివశివాస్తుతిః ఓం నమః శివాయ శాంతాయ పంచవక్త్రాయ శూలినే .నంది -భృంగి -మహావ్యాలగణ -యుక్తాయ శంభవే .. 1.. శివాయై హరకాంతాయై ప్రకృత్యై సృష్టిహేతవే .నమస్తే బ్రహ్మచారిణ్యై జగద్ధాత్ర్యై నమో నమః .. 2.. సంసారభయ -సంతాపాత్ పాహి మాం సింహవాహిని .రాజ్య-సౌభాగ్య-సంపత్తిం దేహి మామంబ పార్వతి .. 3.. ఇతి శివ-శివా-స్తుతిః సమాప్తా . śivaśivāstutiḥ oṃ namaḥ śivāya śāntāya pañcavaktrāya śūline nandi -bhṛṅgi -mahāvyālagaṇa -yuktāya śambhave .. 1.. śivāyai…

മലയാളം

സൌംദര്യ ലഹരീ~ Soundarya lahari in malayalam lyrics

സൌംദര്യ ലഹരീ : read Soundarya lahari in malayalam with lyrics പ്രഥമ ഭാഗഃ – ആനംദ ലഹരി ഭുമൌസ്ഖലിത പാദാനാമ് ഭൂമിരേവാ വലംബനമ് ।ത്വയീ ജാതാ പരാധാനാമ് ത്വമേവ ശരണമ് ശിവേ ॥ ശിവഃ ശക്ത്യാ യുക്തോ യദി ഭവതി ശക്തഃ പ്രഭവിതുംന ചേദേവം ദേവോ ന ഖലു കുശലഃ സ്പംദിതുമപി।അതസ്ത്വാമ് ആരാധ്യാം ഹരി-ഹര-വിരിന്ചാദിഭി രപിപ്രണംതും സ്തോതും വാ കഥ-മക്ര്ത പുണ്യഃ പ്രഭവതി॥ 1 ॥ തനീയാംസും പാംസും തവ ചരണ പംകേരുഹ-ഭവംവിരിംചിഃ സംചിന്വന്…

മലയാളം

അഷ്ട ലക്ഷ്മീ സ്തോത്രമ്~ ashtalakshmi stotram lyrics in malayalam

അഷ്ട ലക്ഷ്മീ സ്തോത്രമ് : read ashtalakshmi stotram in malayalam with lyrics ആദിലക്ഷ്മിസുമനസ വംദിത സുംദരി മാധവി, ചംദ്ര സഹൊദരി ഹേമമയേമുനിഗണ വംദിത മോക്ഷപ്രദായനി, മംജുല ഭാഷിണി വേദനുതേ ।പംകജവാസിനി ദേവ സുപൂജിത, സദ്ഗുണ വര്ഷിണി ശാംതിയുതേജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, ആദിലക്ഷ്മി പരിപാലയ മാമ് ॥ 1 ॥ ധാന്യലക്ഷ്മിഅയികലി കല്മഷ നാശിനി കാമിനി, വൈദിക രൂപിണി വേദമയേക്ഷീര സമുദ്ഭവ മംഗള രൂപിണി, മംത്രനിവാസിനി മംത്രനുതേ ।മംഗളദായിനി അംബുജവാസിനി, ദേവഗണാശ്രിത പാദയുതേജയ ജയഹേ…

മലയാളം

ശ്രീവീരഭദ്രാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ~ veerabhadra swamy ashtottara shatanamavali | 108 Names in Malayalam lyrics

വീരഭദ്ര സ്വാമി ഒരു മികച്ച പോസ്റ്ററാണ് : read 108 names of shri veerabhadra swamy ashtottara shatanamavali in malayalam lyrics ।। ശ്രീവീരഭദ്രാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ।।ഓം വീരഭദ്രായ നമഃ ।ഓം മഹാശൂരായ നമഃ ।ഓം രൌദ്രായ നമഃ ।ഓം രുദ്രാവതാരകായ നമഃ ।ഓം ശ്യാമാങ്ഗായ നമഃ ।ഓം ഉഗ്രദംഷ്ട്രായ നമഃ ।ഓം ഭീമനേത്രായ നമഃ ।ഓം ജിതേന്ദ്രിയായ നമഃ ।ഓം ഊര്‍ധ്വകേശായ നമഃ ।ഓം ഭൂതനാഥായ നമഃ । 10 । ഓം ഖഡ്ഗഹസ്തായ…