Chandika

ಚಂಡಿಕಾಷ್ಟಕಂ~ Chandika Ashtakam in kannada

Read Chandika Ashtakam in kannada with lyrics ಚಂಡಿಕಾಷ್ಟಕಂ: ಸಹಸ್ರಚಂದ್ರನಿತ್ದಕಾತಿಕಾಂತ-ಚಂದ್ರಿಕಾಚಯೈ-ದಿಶೋಽಭಿಪೂರಯದ್ ವಿದೂರಯದ್ ದುರಾಗ್ರಹಂ ಕಲೇಃ |ಕೃತಾಮಲಾಽವಲಾಕಲೇವರಂ ವರಂ ಭಜಾಮಹೇಮಹೇಶಮಾನಸಾಶ್ರಯನ್ವಹೋ ಮಹೋ ಮಹೋದಯಂ || 1|| ವಿಶಾಲ-ಶೈಲಕಂದರಾಂತರಾಲ-ವಾಸಶಾಲಿನೀಂತ್ರಿಲೋಕಪಾಲಿನೀಂ ಕಪಾಲಿನೀ ಮನೋರಮಾಮಿಮಾಂ |ಉಮಾಮುಪಾಸಿತಾಂ ಸುರೈರೂಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಹೇಶ್ವರೀಂಪರಾಂ ಗಣೇಶ್ವರಪ್ರಸೂ ನಗೇಶ್ವರಸ್ಯ ನಂದಿನೀಂ || 2|| ಅಯೇ ಮಹೇಶಿ! ತೇ ಮಹೇಂದ್ರಮುಖ್ಯನಿರ್ಜರಾಃ ಸಮೇಸಮಾನಯಂತಿ ಮೂರ್ದ್ಧರಾಗತ ಪರಾಗಮಂಘ್ರಿಜಂ |ಮಹಾವಿರಾಗಿಶಂಕರಾಽನುರಾಗಿಣೀಂ ನುರಾಗಿಣೀಸ್ಮರಾಮಿ ಚೇತಸಾಽತಸೀಮುಮಾಮವಾಸಸಂ ನುತಾಂ || 3|| ಭಜೇಽಮರಾಂಗನಾಕರೋಚ್ಛಲತ್ಸುಚಾಮ ರೋಚ್ಚಲನ್ನಿಚೋಲ-ಲೋಲಕುಂತಲಾಂ ಸ್ವಲೋಕ-ಶೋಕ-ನಾಶಿನೀಂ |ಅದಭ್ರ-ಸಂಭೃತಾತಿಸಂಭ್ರಮ-ಪ್ರಭೂತ-ವಿಭ್ರಮ-ಪ್ರವೃತ-ತಾಂಡವ-ಪ್ರಕಾಂಡ-ಪಂಡಿತೀಕೃತೇಶ್ವರಾಂ || 4|| ಅಪೀಹ ಪಾಮರಂ ವಿಧಾಯ ಚಾಮರಂ ತಥಾಽಮರಂನುಪಾಮರಂ ಪರೇಶಿದೃಗ್-ವಿಭಾವಿತಾ-ವಿತತ್ರಿಕೇ…