ಕನ್ನಡ

ವಿಷ್ಣುಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ತೋತ್ರಂ~ vishnu maha mrityunjaya stotram in kannada

ವಿಷ್ಣುಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ತೋತ್ರಂ: Read lord vishnu maha mrityunjaya stotram in kannada with Lyrics. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ . ತತೋ ವಿಷ್ಣ್ವರ್ಪಿತಮನಾ ಮಾರಕಂಡೇಯೋ ಮಹಾಮತಿಃ |ತುಷ್ಟಾವ ಪ್ರಣತೋ ಭೂತ್ವಾ ದೇವದೇವ ಜನಾರ್ದನಂವಿಷ್ಣುನೈವೋಪದಿಷ್ಟಂ ತು ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ಮಹಾಮನಾಃ |ಸಂಭಾವಿತೇನ ಮನಸಾ ತೇನ ತುಷ್ಟಾವ ಮಾಧವಂ || ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ |ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ –ನಾರಾಯಣಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಪುರಾತನಂ |ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ || ಗೋವಿಂದಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಮನಂತಮಜಮವ್ಯಯಂ |ಕೇಶವಂ…

ಕನ್ನಡ

ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕಸ್ತೋತ್ರಂ~ ashta dikpalaka stotram in kannada lyrics

ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕಸ್ತೋತ್ರಂ :Read ashta dikpalaka stotram in kannada with lyrics ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಸ್ತುತಿಃ – ಪೂರ್ವ (East)ಐರಾವತಗಜಾರೂಢಂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಂ ಕಿರೀಟಿನಂ |ಸಹಸ್ರನಯನಂ ಶಕ್ರಂ ವಜ್ರಪಾಣಿಂ ವಿಭಾವಯೇತ್ || 1|| ಶ್ರೀ ಅಗ್ನಿಸ್ತುತಿಃ – ಆಗ್ನೇಯ (Southeast)ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಷಂ ಚ ಬಿಭ್ರಾಣಮಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಕಮಂಡಲುಂ |ಜ್ವಾಲಮಾಲಾಕುಲಂ ರಕ್ತಂ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ಚಕಾಸತಂ || 2|| ಶ್ರೀ ಯಮಸ್ತುತಿಃ – ದಕ್ಷಿಣ (South)ಕೃತಾಂತಂ ಮಹಿಷಾರೂಢಂ ದಂಡಹಸ್ತಂ ಭಯಾನಕಂ |ಕಾಲಪಾಶಧರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಪತಿಂ || 3|| ಶ್ರೀ ನಿರೃತ್ಯಸ್ತುತಿಃ – ನೈರೃತ್ಯ (Southwest)ರಕ್ತನೇತ್ರಂ…

ಕನ್ನಡ

ಶಿವರಾಮ ಅಷ್ಟಕಮ್~ shiva rama ashtakam in kannada

ಶಿವರಾಮ ಅಷ್ಟಕಮ್ Read shiva rama ashtakam in Kannada with lyrics: ಶಿವ ಹರೇ ಶಿವ ರಾಮ ಸಖೇ ಪ್ರಭೋ ತ್ರಿವಿಧತಾಪನಿವಾರಣ ಹೇ ವಿಭೋ ||ಅಜ ಜನೇಶ್ವರ ಯಾದವ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶಿವ ಹರೇ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಮೇ ವರಮ್ ||೧|| ಕಮಲಲೋಚನ ರಾಮ ದಯಾನಿಧೇ ಹರ ಗುರೋ ಗಜರಕ್ಷಕ ಗೋಪತೇ ||ಶಿವತನೋ ಭವ ಶಙ್ಕರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶಿವ ಹರೇ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಮೇ ವರಮ್ ||೨|| ಸ್ವಜನರಞ್ಜನ ಮಙ್ಗಳಮನ್ದಿರಂ ಭಜತಿ ತಂ ಪುರುಷಂ…

Chandika

ಚಂಡಿಕಾಷ್ಟಕಂ~ Chandika Ashtakam in kannada

Read Chandika Ashtakam in kannada with lyrics ಚಂಡಿಕಾಷ್ಟಕಂ: ಸಹಸ್ರಚಂದ್ರನಿತ್ದಕಾತಿಕಾಂತ-ಚಂದ್ರಿಕಾಚಯೈ-ದಿಶೋಽಭಿಪೂರಯದ್ ವಿದೂರಯದ್ ದುರಾಗ್ರಹಂ ಕಲೇಃ |ಕೃತಾಮಲಾಽವಲಾಕಲೇವರಂ ವರಂ ಭಜಾಮಹೇಮಹೇಶಮಾನಸಾಶ್ರಯನ್ವಹೋ ಮಹೋ ಮಹೋದಯಂ || 1|| ವಿಶಾಲ-ಶೈಲಕಂದರಾಂತರಾಲ-ವಾಸಶಾಲಿನೀಂತ್ರಿಲೋಕಪಾಲಿನೀಂ ಕಪಾಲಿನೀ ಮನೋರಮಾಮಿಮಾಂ |ಉಮಾಮುಪಾಸಿತಾಂ ಸುರೈರೂಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಹೇಶ್ವರೀಂಪರಾಂ ಗಣೇಶ್ವರಪ್ರಸೂ ನಗೇಶ್ವರಸ್ಯ ನಂದಿನೀಂ || 2|| ಅಯೇ ಮಹೇಶಿ! ತೇ ಮಹೇಂದ್ರಮುಖ್ಯನಿರ್ಜರಾಃ ಸಮೇಸಮಾನಯಂತಿ ಮೂರ್ದ್ಧರಾಗತ ಪರಾಗಮಂಘ್ರಿಜಂ |ಮಹಾವಿರಾಗಿಶಂಕರಾಽನುರಾಗಿಣೀಂ ನುರಾಗಿಣೀಸ್ಮರಾಮಿ ಚೇತಸಾಽತಸೀಮುಮಾಮವಾಸಸಂ ನುತಾಂ || 3|| ಭಜೇಽಮರಾಂಗನಾಕರೋಚ್ಛಲತ್ಸುಚಾಮ ರೋಚ್ಚಲನ್ನಿಚೋಲ-ಲೋಲಕುಂತಲಾಂ ಸ್ವಲೋಕ-ಶೋಕ-ನಾಶಿನೀಂ |ಅದಭ್ರ-ಸಂಭೃತಾತಿಸಂಭ್ರಮ-ಪ್ರಭೂತ-ವಿಭ್ರಮ-ಪ್ರವೃತ-ತಾಂಡವ-ಪ್ರಕಾಂಡ-ಪಂಡಿತೀಕೃತೇಶ್ವರಾಂ || 4|| ಅಪೀಹ ಪಾಮರಂ ವಿಧಾಯ ಚಾಮರಂ ತಥಾಽಮರಂನುಪಾಮರಂ ಪರೇಶಿದೃಗ್-ವಿಭಾವಿತಾ-ವಿತತ್ರಿಕೇ…

ಕನ್ನಡ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ~ Sri Maha Ganapathi Stotram in kannada

Read Sri Maha Ganapathi Stotram in kannada with lyrics – ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯೋಗಂ ಯೋಗವಿದಾಂ ವಿಧೂತವಿವಿಧವ್ಯಾಸಂಗಶುದ್ಧಾಶಯಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಸುಧಾರಸಪ್ರಸೃಮರಧ್ಯಾನಾಸ್ಪದಾಧ್ಯಾಸಿನಾಮ್ |ಆನಂದಪ್ಲವಮಾನಬೋಧಮಧುರಾಽಮೋದಚ್ಛಟಾಮೇದುರಂತಂ ಭೂಮಾನಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಪರಿಣತಂ ದಂತಾವಲಾಸ್ಯಾತ್ಮನಾ || ೧ || ತಾರಶ್ರೀಪರಶಕ್ತಿಕಾಮವಸುಧಾರೂಪಾನುಗಂ ಯಂ ವಿದುಃತಸ್ಮೈ ಸ್ತಾತ್ಪ್ರಣತಿರ್ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ಯೋ ರಾಗಿಣಾಽಭ್ಯರ್ಥ್ಯತೇ |ಆಮಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಥಮಂ ವರೇತಿ ವರದೇತ್ಯಾರ್ತೇನ ಸರ್ವಂ ಜನಂಸ್ವಾಮಿನ್ಮೇ ವಶಮಾನಯೇತಿ ಸತತಂ ಸ್ವಾಹಾದಿಭಿಃ ಪೂಜಿತಃ || ೨ || ಕಲ್ಲೋಲಾಂಚಲಚುಂಬಿತಾಂಬುದತತಾವಿಕ್ಷುದ್ರವಾಂಭೋನಿಧೌದ್ವೀಪೇ ರತ್ನಮಯೇ ಸುರದ್ರುಮವನಾಮೋದೈಕಮೇದಸ್ವಿನಿ |ಮೂಲೇ ಕಲ್ಪತರೋರ್ಮಹಾಮಣಿಮಯೇ ಪೀಠೇಽಕ್ಷರಾಂಭೋರುಹೇಷಟ್ಕೋಣಾ ಕಲಿತತ್ರಿಕೋಣರಚನಾಸತ್ಕರ್ಣಿಕೇಽಮುಂ ಭಜೇ || ೩ || ಚಕ್ರಪ್ರಾಸರಸಾಲಕಾರ್ಮುಕಗದಾಸದ್ಬೀಜಪೂರದ್ವಿಜವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರೋತ್ಪಲಪಾಶಪಂಕಜಕರಂ ಶುಂಡಾಗ್ರಜಾಗ್ರದ್ಘಟಮ್…

ಕನ್ನಡ

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಭುಜಙ್ಗ ಸ್ತುತಿಃ~ Sri Ganesha Bhujanga Stuti kannada

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಭುಜಙ್ಗ ಸ್ತುತಿಃ Read Sri Ganesha Bhujanga Stuti in kannada with lyrics ಶ್ರಿಯಃ ಕಾರ್ಯನಿದ್ಧೇರ್ಧಿಯಸ್ಸತ್ಸುಕರ್ಧೇಃಪತಿಂ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ಗತಿಂ ದೈವತಾನಾಮ್ |ನಿಯಂತಾರಮಂತಸ್ಸ್ವಯಂ ಭಾಸಮಾನಂಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೧ || ಗಣಾನಾಮಧೀಶಂ ಗುಣಾನಾಂ ಸದೀಶಂಕರೀಂದ್ರಾನನಂ ಕೃತ್ತಕಂದರ್ಪಮಾನಮ್ |ಚತುರ್ಬಾಹುಯುಕ್ತಂ ಚಿದಾನಂದಸಕ್ತಂಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೨ || ಜಗತ್ಪ್ರಾಣವೀರ್ಯಂ ಜನತ್ರಾಣಶೌರ್ಯಂಸುರಾಭೀಷ್ಟಕಾರ್ಯಂ ಸದಾ ಕ್ಷೋಭ್ಯ ಧೈರ್ಯಮ್ |ಗುಣಿಶ್ಲಾಘ್ಯಚರ್ಯಂ ಗಣಾಧೀಶವರ್ಯಂಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೩ || ಚಲದ್ವಕ್ತ್ರತುಂಡಂ ಚತುರ್ಬಾಹುದಂಡಂಮದಾಸ್ರಾವಿಗಂಡಂ ಮಿಲಚ್ಚಂದ್ರಖಂಡಮ್ |ಕನದ್ದಂತಕಾಂಡಂ ಮುನಿತ್ರಾಣಶೌಂಡಂಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್…

ಕನ್ನಡ

ஶ்ரீ கணேஶ கவசம்~ Sri Ganesha Kavacham kannada

ஶ்ரீ கணேஶ கவசம்: Read Sri Ganesha Kavacham in kannada with lyrics ಗೌರ್ಯುವಾಚ –ಏಷೋಽತಿಚಪಲೋ ದೈತ್ಯಾನ್ಬಾಲ್ಯೇಽಪಿ ನಾಶಯತ್ಯಹೋ |ಅಗ್ರೇ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ನ ಜಾನೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ || ೧ || ದೈತ್ಯಾ ನಾನಾವಿಧಾ ದುಷ್ಟಾಸ್ಸಾಧುದೇವದ್ರುಹಃ ಖಲಾಃ |ಅತೋಽಸ್ಯ ಕಣ್ಠೇ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ವಂ ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಬದ್ಧುಮರ್ಹಸಿ || ೨ || ಮುನಿರುವಾಚ –ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸಿಂಹಹತಂ ವಿನಾಯಕಮಮುಂ ದಿಗ್ಬಾಹುಮಾದ್ಯೇ ಯುಗೇತ್ರೇತಾಯಾಂ ತು ಮಯೂರವಾಹನಮಮುಂ ಷಡ್ಬಾಹುಕಂ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ |ದ್ವಾಪಾರೇ ತು ಗಜಾನನಂ ಯುಗಭುಜಂ ರಕ್ತಾಙ್ಗರಾಗಂ ವಿಭುಮ್ತುರ್ಯೇ ತು ದ್ವಿಭುಜಂ ಸಿತಾಙ್ಗರುಚಿರಂ…

ಕನ್ನಡ

ಋಣ ವಿಮೋಚನ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ~ Runa Vimochana Ganesha Stotram Kannada

Read Runa Vimochana Ganesha Stotram in Kannada with lyrics:॥ ಋಣ ವಿಮೋಚನ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಋಣಹರ್ತೃ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ | ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀ ಋಣಹರ್ತೃ ಗಣಪತಿ ದೇವತಾ | ಗೌಂ ಬೀಜಂ | ಗಂ ಶಕ್ತಿಃ | ಗೋಂ ಕೀಲಕಂ | ಸಕಲ ಋಣನಾಶನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ | ಋಣಂ ಛಿಂದಿ | ವರೇಣ್ಯಂ | ಹುಂ | ನಮಃ…

ಕನ್ನಡ

ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರಃ~ Sri Medha Dakshinamurthy Mantra in Kannada lyrics

ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರಃ Shri Medha Dakshinamurthy Mantra in Kannada with lyrics ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಃ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರ್ದೇವತಾ ಮೇಧಾ ಬೀಜಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಂ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಮ್ –ಭಸ್ಮಂ ವ್ಯಾಪಾಣ್ಡುರಾಂಗ ಶಶಿಶಕಲಧರೋ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾ |ವೀಣಾಪುಸ್ತೇರ್ವಿರಾಜತ್ಕರಕಮಲಧರೋ ಲೋಕಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಃ ||ವ್ಯಾಖ್ಯಾಪೀಠೇನಿಷಣ್ಣಾ ಮುನಿವರನಿಕರೈಸ್ಸೇವ್ಯಮಾನ ಪ್ರಸನ್ನಃ |ಸವ್ಯಾಲಕೃತ್ತಿವಾಸಾಸ್ಸತತಮವತು ನೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಶಃ || ಮೂಲಮಂತ್ರಃ –ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ…

ಕನ್ನಡ

ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ~ dakshinamurthy pancharatnam stotram in kannada lyrics

ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ : Read Shri dakshinamurthy pancharatnam stotram in kannada with lyrics ಮತ್ತರೋಗ ಶಿರೋಪರಿಸ್ಥಿತ ನೃತ್ಯಮಾನಪದಾಂಬುಜಂಭಕ್ತಚಿಂತಿತಸಿದ್ಧಿಕಾಲವಿಚಕ್ಷಣಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಮ್ |ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ ಭುವಿಪದ್ಮಜಾಚ್ಯುತಪೂಜಿತಂದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮೀಶ್ವರಮ್ || ೧ || ವಿತ್ತದಪ್ರಿಯಮರ್ಚಿತಂ ಕೃತಕೃಶಾ ತೀವ್ರತಪೋವ್ರತೈಃಮುಕ್ತಿಕಾಮಿಭಿರಾಶ್ರಿತೈಃ ಮುಹುರ್ಮುನಿಭಿರ್ದೃಢಮಾನಸೈಃ |ಮುಕ್ತಿದಂ ನಿಜಪಾದಪಂಕಜಸಕ್ತಮಾನಸಯೋಗಿನಾಂದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮೀಶ್ವರಮ್ || ೨ || ಕೃತ್ತದಕ್ಷಮಖಾಧಿಪಂ ವರವೀರಭದ್ರಗಣೇನ ವೈಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಮರ್ತ್ಯಕಿನ್ನರದೇವಪನ್ನಗವಂದಿತಮ್ |ರತ್ನಭುಗ್ಗಣನಾಥಭೃತ್ ಭ್ರಮರಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಂದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮೀಶ್ವರಮ್ || ೩ || ನಕ್ತನಾದಕಲಾಧರಂ ನಗಜಾಪಯೋಧರಮಂಡಲಂಲಿಪ್ತಚಂದನಪಂಕಕುಂಕುಮಮುದ್ರಿತಾಮಲವಿಗ್ರಹಮ್ |ಶಕ್ತಿಮಂತಮಶೇಷಸೃಷ್ಟಿವಿಧಾನಕೇ ಸಕಲಂ ಪ್ರಭುಂದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮೀಶ್ವರಮ್ || ೪…