श्री पार्वती देवी | श्री शिव शंकर

अर्धनारीश्वर स्तोत्रम्~ Ardhanarishwara stotram lyrics in hindi

अर्धनारीश्वर स्तोत्रम् : read Ardhanarishwara stotram in hindi sanskrit with lyrics चाम्पेयगौरार्धशरीरकायैकर्पूरगौरार्धशरीरकाय ।धम्मिल्लकायै च जटाधरायनमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ १ ॥ कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायैचितारजःपुञ्ज विचर्चिताय ।कृतस्मरायै विकृतस्मरायनमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ २ ॥ झणत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायैपादाब्जराजत्फणिनूपुराय ।हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदायनमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ३ ॥ विशालनीलोत्पललोचनायैविकासिपङ्केरुहलोचनाय ।समेक्षणायै विषमेक्षणायनमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ४ ॥ मन्दारमालाकलितालकायैकपालमालाङ्कितकन्धराय ।दिव्याम्बरायै…

श्री शिव शंकर

श्री चन्द्रशेखराष्टकम्~ chandrasekhara ashtakam lyrics in hindi

श्री चन्द्रशेखराष्टकम् : Chandrasekhar sahajam in hindi and Sanskrit with lyrics चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम् ।चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम् ॥ १ ॥ रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनंशिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् ।क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितंचन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ २ ॥ पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितंफाललोचन जातपावक दग्धमन्मथविग्रहम् ।भस्मदिग्धकलेबरं भवनाशनं भवमव्ययंचन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ ३ ॥ मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीय मनोहरंपङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रि सरोरुहम्…

श्री शिव शंकर

श्री वैद्यनाथाष्टकम्~ vaidyanatha ashtakam lyrics in sanskrit and Hindi

श्री वैद्यनाथाष्टकम् : read vaidyanatha ashtakam in sanskrit and hindi with lyrics for health. श्रीरामसौमित्रिजटायुवेदषडाननादित्य कुजार्चिताय ।श्रीनीलकण्ठाय दयामयायश्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ १ ॥ गङ्गाप्रवाहेन्दु जटाधरायत्रिलोचनाय स्मर कालहन्त्रे ।समस्त देवैरभिपूजितायश्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ २ ॥ भक्तप्रियाय त्रिपुरान्तकायपिनाकिने दुष्टहराय नित्यम् ।प्रत्यक्षलीलाय मनुष्यलोकेश्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ ३ ॥ प्रभूतवातादि समस्तरोग-प्रणाशकर्त्रे मुनिवन्दिताय ।प्रभाकरेन्द्वग्निविलोचनायश्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ ४ ॥ वाक्ष्रोत्रनेत्राङ्घ्रि…

श्री शिव शंकर

द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम~ dwadash jyotirlinga stotram hindi

द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम : in hindi or sanskrit. stotram about dwadash jyotirlingas. सौराष्ट्रदेशे वसुधावकाशेज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् ।भक्तिप्रदानाय कृतावतारंतं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥ श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गेशेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तम् ।तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनंनमामि संसारसमुद्रसेतुम् ॥ २ ॥ अवन्तिकायां विहितावतारंमुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् ।अकालमृत्योः परिरक्षणार्थंवन्दे महाकालमहं सुरेशम् ॥ ३ ॥ कावेरिकानर्मदयोः पवित्रेसमागमे सज्जनतारणाय ।सदैव मान्धातृपुरे वसन्त-मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे ॥ ४ ॥ पूर्वोत्तरे…

शिव पंचाक्षर स्तोत्र~ shiva panchakshara stotram hindi
श्री शिव शंकर

शिव पंचाक्षर स्तोत्र~ shiva panchakshara stotram hindi

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनायभस्माङ्गरागाय महेश्वराय ।नित्याय शुद्धाय दिगम्बरायतस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥ १ ॥ मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चितायनन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय ।मन्दारमुख्यबहुपुष्पसुपूजितायतस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥ २ ॥ शिवाय गौरीवदनारविन्द-सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय ।श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजायतस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॥ ३ ॥ वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमादि-मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय ।चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनायतस्मै वकाराय नमः शिवाय ॥ ४ ॥ यक्षस्वरूपाय जटाधरायपिनाकहस्ताय सनातनाय ।दिव्याय देवाय दिगम्बरायतस्मै यकाराय नमः शिवाय ॥ ५ ॥ ॥ शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥