श्री दुर्गा देवी | श्री पार्वती देवी | श्री लक्ष्मी देवी

अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्र~ ashtadasa shakti peetha stotram in hindi

अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्र: Read ashtadasa shakti peetha stotram in hindi with lyrics लङ्कायां शाङ्करीदेवी कामाक्षी काञ्चिकापुरे ।प्रद्युम्ने शृङ्खलादेवी चामुण्डी क्रौञ्चपट्टणे ॥ 1 ॥ अलम्पुरे जोगुलाम्बा श्रीशैले भ्रमराम्बिका ।कोल्हापुरे महालक्ष्मी मुहुर्ये एकवीरा ॥ 2 ॥ उज्जयिन्यां महाकाली पीठिकायां पुरुहूतिका ।ओढ्यायां गिरिजादेवी माणिक्या दक्षवाटिके ॥ 3 ॥ हरिक्षेत्रे कामरूपी प्रयागे माधवेश्वरी ।ज्वालायां वैष्णवीदेवी गया माङ्गल्यगौरिका ॥ 4…

श्री दुर्गा देवी

चण्डिकाष्टकम्~ Chandika ashtakam in hindi lyrics

Read Chandika ashtakam in hindi with lyrics चण्डिकाष्टकम्: सहस्रचन्द्रनित्दकातिकान्त-चन्द्रिकाचयै-दिशोऽभिपूरयद् विदूरयद् दुराग्रहं कलेः ।कृतामलाऽवलाकलेवरं वरं भजामहेमहेशमानसाश्रयन्वहो महो महोदयम् ॥ १॥ विशाल-शैलकन्दरान्तराल-वासशालिनींत्रिलोकपालिनीं कपालिनी मनोरमामिमाम् ।उमामुपासितां सुरैरूपास्महे महेश्वरींपरां गणेश्वरप्रसू नगेश्वरस्य नन्दिनीम् ॥ २॥ अये महेशि! ते महेन्द्रमुख्यनिर्जराः समेसमानयन्ति मूर्द्धरागत परागमंघ्रिजम् ।महाविरागिशंकराऽनुरागिणीं नुरागिणीस्मरामि चेतसाऽतसीमुमामवाससं नुताम् ॥ ३॥ भजेऽमरांगनाकरोच्छलत्सुचाम रोच्चलन्निचोल-लोलकुन्तलां स्वलोक-शोक-नाशिनीम् ।अदभ्र-सम्भृतातिसम्भ्रम-प्रभूत-विभ्रम-प्रवृत-ताण्डव-प्रकाण्ड-पण्डितीकृतेश्वराम् ॥ ४॥ अपीह पामरं विधाय चामरं तथाऽमरंनुपामरं परेशिदृग्-विभाविता-वितत्रिके…

श्री दुर्गा देवी | श्री पार्वती देवी | తెలుగు

పరబ్రహ్మణి దశశ్లోకస్తుతి~ Parabrahmani Dasa Sloka Stuti in telugu lyrics

Read parabrahmani dasa shloka(sloka) stuti సాంబో నః కులదైవతం పశుపతే సాంబ త్వదీయా వయంసాంబం స్తౌమి సురాసురోరగగణాః సాంబేన సంతారితాః |సాంబాయాస్తు నమో మయా విరచితం సాంబాత్పరం నో భజేసాంబస్యానుచరోఽస్మ్యహం మమ రతిః సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౧ || విష్ణ్వాద్యాశ్చ పురత్రయం సురగణా జేతుం న శక్తాః స్వయంయం శంభుం భగవన్వయం తు పశవోఽస్మాకం త్వమేవేశ్వరః |స్వస్వస్థాననియోజితాః సుమనసః స్వస్థా బభూవుస్తత-స్తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౨ || క్షోణీ…

श्री दुर्गा देवी

श्री दुर्गा पंजरा स्तोत्रम्~ durga panjara stotram in hindi and sanskrit lyrics

श्री दुर्गा पंजरा स्तोत्रम् : read shri durga panjara stotram in hindi and sanskrit with lyrics ॐ अस्य श्रीदुर्गा पञ्जरस्तोत्रस्य सूर्य ऋषिः, त्रिष्टुप्छन्दः,छाया देवता, श्रीदुर्गा पञ्जरस्तोत्र पाठे विनियोगः ।ध्यानम् ।ॐ हेम प्रख्यामिन्दु खण्डात्तमौलिं शङ्खाभीष्टा भीति हस्तां त्रिनेत्राम् ।हेमाब्जस्थां पीन वस्त्रां प्रसन्नां देवीं दुर्गां दिव्यरूपां नमामि ।अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् ।यां गतिं समवाप्नोति नतां ब्रह्मादयः…

श्री दुर्गा देवी

दुर्गा सप्तश्लोकी~ durga saptashloki lyrics in hindi and sanskrit

दुर्गा सप्तश्लोकी : read durga saptashloki in Sanskrit and Hindi with lyrics शिव उवाच-देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनि ।कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः ॥ देव्युवाच-शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम् ।मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते ॥ ओं अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः, श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गापाठे विनियोगः ।…

श्री दुर्गा देवी

devi bhujanga stotram lyrics in hindi and sanskrit

देवीभुजङ्गस्तोत्रम् : read devi bhujanga stotram in sanskrit and hindi with lyrics. विरिञ्च्यादिभिः पञ्चभिर्लोकपालैःसमूढे महानन्दपीठे निषण्णम् ।धनुर्बाणपाशाङ्कुशप्रोतहस्तंमहस्त्रैपुरं शङ्कराद्वैतमव्यात् ॥ १ ॥ यदन्नादिभिः पञ्चभिः कोशजालैःशिरःपक्षपुच्छात्मकैरन्तरन्तः ।निगूढे महायोगपीठे निषण्णंपुरारेरथान्तःपुरं नौमि नित्यम् ॥ २ ॥ विरिञ्चादिरूपैः प्रपञ्चे विहृत्यस्वतन्त्रा यदा स्वात्मविश्रान्तिरेषा ।तदा मानमातृप्रमेयातिरिक्तंपरानन्दमीडे भवानि त्वदीयम् ॥ ३ ॥ विनोदाय चैतन्यमेकं विभज्यद्विधा देवि जीवः शिवश्चेति नाम्ना ।शिवस्यापि जीवत्वमापादयन्तीपुनर्जीवमेनं शिवं वा…