श्री नारायण(विष्णु)

विष्णुमृत्युञ्जयस्तोत्रम्~ vishnu maha mrityunjaya stotram in hindi

विष्णुमृत्युञ्जयस्तोत्रम् : Read lord vishnu maha mrityunjaya stotram in hindi with lyrics. ॐ नमो भगवते मृत्युञ्जयाय । ततो विष्ण्वर्पितमना मारकण्डेयो महामतिः ।तुष्टाव प्रणतो भूत्वा देवदेव जनार्दनम्विष्णुनैवोपदिष्टं तु स्तोत्रं कर्णे महामनाः ।सम्भावितेन मनसा तेन तुष्टाव माधवम् ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।मार्कण्डेय उवाच –नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनम् ।प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति ॥ गोविन्दं पुण्डरीकाक्षमनन्तमजमव्ययम्…

श्री दुर्गा देवी | श्री पार्वती देवी | श्री लक्ष्मी देवी

अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्र~ ashtadasa shakti peetha stotram in hindi

अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्र: Read ashtadasa shakti peetha stotram in hindi with lyrics लङ्कायां शाङ्करीदेवी कामाक्षी काञ्चिकापुरे ।प्रद्युम्ने शृङ्खलादेवी चामुण्डी क्रौञ्चपट्टणे ॥ 1 ॥ अलम्पुरे जोगुलाम्बा श्रीशैले भ्रमराम्बिका ।कोल्हापुरे महालक्ष्मी मुहुर्ये एकवीरा ॥ 2 ॥ उज्जयिन्यां महाकाली पीठिकायां पुरुहूतिका ।ओढ्यायां गिरिजादेवी माणिक्या दक्षवाटिके ॥ 3 ॥ हरिक्षेत्रे कामरूपी प्रयागे माधवेश्वरी ।ज्वालायां वैष्णवीदेवी गया माङ्गल्यगौरिका ॥ 4…

हिन्दी

अष्टदिक्पालकस्तोत्रं~ Ashta dikpalaka stotram in hindi

अष्टदिक्पालकस्तोत्रं: Read Ashta dikpalaka stotram in hindi with lyrics. श्री इन्द्रस्तुतिः – पूर्व (East)ऐरावतगजारूढं स्वर्णवर्णं किरीटिनम् ।सहस्रनयनं शक्रं वज्रपाणिं विभावयेत् ॥ १॥ श्री अग्निस्तुतिः – आग्नेय (Southeast)सप्तार्चिषं च बिभ्राणमक्षमालां कमण्डलुम् ।ज्वालमालाकुलं रक्तं शक्तिहस्तं चकासतम् ॥ २॥ श्री यमस्तुतिः – दक्षिण (South)कृतान्तं महिषारूढं दण्डहस्तं भयानकम् ।कालपाशधरं कृष्णं ध्यायेत् दक्षिणदिक्पतिम् ॥ ३॥ श्री निरृत्यस्तुतिः – नैरृत्य (Southwest)रक्तनेत्रं…

श्री दुर्गा देवी

चण्डिकाष्टकम्~ Chandika ashtakam in hindi lyrics

Read Chandika ashtakam in hindi with lyrics चण्डिकाष्टकम्: सहस्रचन्द्रनित्दकातिकान्त-चन्द्रिकाचयै-दिशोऽभिपूरयद् विदूरयद् दुराग्रहं कलेः ।कृतामलाऽवलाकलेवरं वरं भजामहेमहेशमानसाश्रयन्वहो महो महोदयम् ॥ १॥ विशाल-शैलकन्दरान्तराल-वासशालिनींत्रिलोकपालिनीं कपालिनी मनोरमामिमाम् ।उमामुपासितां सुरैरूपास्महे महेश्वरींपरां गणेश्वरप्रसू नगेश्वरस्य नन्दिनीम् ॥ २॥ अये महेशि! ते महेन्द्रमुख्यनिर्जराः समेसमानयन्ति मूर्द्धरागत परागमंघ्रिजम् ।महाविरागिशंकराऽनुरागिणीं नुरागिणीस्मरामि चेतसाऽतसीमुमामवाससं नुताम् ॥ ३॥ भजेऽमरांगनाकरोच्छलत्सुचाम रोच्चलन्निचोल-लोलकुन्तलां स्वलोक-शोक-नाशिनीम् ।अदभ्र-सम्भृतातिसम्भ्रम-प्रभूत-विभ्रम-प्रवृत-ताण्डव-प्रकाण्ड-पण्डितीकृतेश्वराम् ॥ ४॥ अपीह पामरं विधाय चामरं तथाऽमरंनुपामरं परेशिदृग्-विभाविता-वितत्रिके…

श्री गणेश

श्री महागणपति स्तोत्रम्~ Sri Maha Ganapathi Stotram hindi

श्री महागणपति स्तोत्रम्: Read Sri Maha Ganapathi Stotram in hindi with lyrics योगं योगविदां विधूतविविधव्यासङ्गशुद्धाशयप्रादुर्भूतसुधारसप्रसृमरध्यानास्पदाध्यासिनाम् ।आनन्दप्लवमानबोधमधुराऽमोदच्छटामेदुरंतं भूमानमुपास्महे परिणतं दन्तावलास्यात्मना ॥ १ ॥ तारश्रीपरशक्तिकामवसुधारूपानुगं यं विदुःतस्मै स्तात्प्रणतिर्गणाधिपतये यो रागिणाऽभ्यर्थ्यते ।आमन्त्र्य प्रथमं वरेति वरदेत्यार्तेन सर्वं जनंस्वामिन्मे वशमानयेति सततं स्वाहादिभिः पूजितः ॥ २ ॥ कल्लोलाञ्चलचुम्बिताम्बुदतताविक्षुद्रवाम्भोनिधौद्वीपे रत्नमये सुरद्रुमवनामोदैकमेदस्विनि ।मूले कल्पतरोर्महामणिमये पीठेऽक्षराम्भोरुहेषट्कोणा कलितत्रिकोणरचनासत्कर्णिकेऽमुं भजे ॥ ३ ॥ चक्रप्रासरसालकार्मुकगदासद्बीजपूरद्विजव्रीह्यग्रोत्पलपाशपङ्कजकरं शुण्डाग्रजाग्रद्घटम् ।आश्लिष्टं…

श्री गणेश

श्री गणेश भुजङ्ग स्तुतिः~ Sri Ganesha Bhujanga Stuti hindi

श्री गणेश भुजङ्ग स्तुतिः Read Sri Ganesha Bhujanga Stuti in hindi with lyrics श्रियः कार्यनिद्धेर्धियस्सत्सुकर्धेःपतिं सज्जनानां गतिं दैवतानाम् ।नियन्तारमन्तस्स्वयं भासमानंभजे विघ्नराजं भवानीतनूजम् ॥ १ ॥ गणानामधीशं गुणानां सदीशंकरीन्द्राननं कृत्तकन्दर्पमानम् ।चतुर्बाहुयुक्तं चिदानन्दसक्तंभजे विघ्नराजं भवानीतनूजम् ॥ २ ॥ जगत्प्राणवीर्यं जनत्राणशौर्यंसुराभीष्टकार्यं सदा क्षोभ्य धैर्यम् ।गुणिश्लाघ्यचर्यं गणाधीशवर्यंभजे विघ्नराजं भवानीतनूजम् ॥ ३ ॥ चलद्वक्त्रतुण्डं चतुर्बाहुदण्डंमदास्राविगण्डं मिलच्चन्द्रखण्डम् ।कनद्दन्तकाण्डं मुनित्राणशौण्डंभजे विघ्नराजं भवानीतनूजम्…

श्री गणेश

श्री गणेश कवचम्~ Sri Ganesha Kavacham in hindi

श्री गणेश कवचम्~ Sri Ganesha Kavacham in hindi with lyrics गौर्युवाच –एषोऽतिचपलो दैत्यान्बाल्येऽपि नाशयत्यहो ।अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम ॥ १ ॥ दैत्या नानाविधा दुष्टास्साधुदेवद्रुहः खलाः ।अतोऽस्य कण्ठे किंचित्त्वं रक्षार्थं बद्धुमर्हसि ॥ २ ॥ मुनिरुवाच –ध्यायेत्सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगेत्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदम् ।द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुम्तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं…

श्री गणेश

श्री गणपति स्तोत्रम्~ Sri Ganapathi Stotram in hindi

Read Sri Ganapathi Stotram in hindi with lyrics श्री गणपति स्तोत्रम् जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजाद्बलिं बध्नतास्त्रष्टुं वारिभवोद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धरम् ।पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपैः सिद्धयेध्यातः पञ्चशरेण विश्वजितये पायात् स नागाननः ॥ १ ॥ विघ्नध्वान्तनिवारणैकतरणिर्विघ्नाटवीहव्यवाट्विघ्नव्यालकुलाभिमानगरुडो विघ्नेभपञ्चाननः ।विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविर्विघ्नाम्बुधेर्वाडवोविघ्नाघौधघनप्रचण्डपवनो विघ्नेश्वरः पातु नः ॥ २ ॥ खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरंप्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम् ।दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरवन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् ॥…

श्री गणेश

श्री ऋण विमोचन गणेश स्तोत्रम्~ Runa Vimochana Ganesha Stotram Hindi

श्री ऋण विमोचन गणेश स्तोत्रम्~ Runa Vimochana Ganesha Stotram in Hindi with lyrics॥ श्री ऋण विमोचन गणेश स्तोत्रम् ॥अस्य श्री ऋणहर्तृ गणपति स्तोत्र मन्त्रस्य । सदाशिव ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्री ऋणहर्तृ गणपति देवता । गौं बीजं । गं शक्तिः । गों कीलकं । सकल ऋणनाशने विनियोगः । श्री गणेश । ऋणं छिन्दि ।…

हिन्दी

dattatreya mantra in hindi for education, success, health, prosperity, marriage, job, child, protection

Read lord guru dattatreya mantra in hindi/sanskrit for education, success, health, prosperity, marriage, job, child, protection दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा !! Chant 108 times (1)    Sarva Bhaadha Nivaaran NAMASTHE BHAGAVAN DEVA DATTATREYA JAGATH PRABHO|| SARVA BHAADHA PRASHAMANAM KURU SHANTHIM PRAYACHAME|| (2)    Sarva Roga Nivaaran NAMASTHE BHAGAVAN DEVA DATTATREYA JAGATH PRABHO||SARVA ROGA PRASHAMANAM KURU SHANTHIM PRAYACHAME|| (3)…