బృహస్పతి కవచం~ Bruhaspati Kavacham in Telugu

Last Updated on April 21, 2021 

బృహస్పతి కవచం (గురు కవచం) : Read lord Bruhaspati(Guru) Kavacham in Telugu with lyrics

అస్య శ్రీబృహస్పతి కవచమహా మంత్రస్య, ఈశ్వర ఋషిః,
అనుష్టుప్ ఛందః, బృహస్పతిర్దేవతా,
గం బీజం, శ్రీం శక్తిః, క్లీం కీలకం,
బృహస్పతి ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

ధ్యానం
అభీష్టఫలదం వందే సర్వజ్ఞం సురపూజితం ।
అక్షమాలాధరం శాంతం ప్రణమామి బృహస్పతిం ॥

అథ బృహస్పతి కవచం
బృహస్పతిః శిరః పాతు లలాటం పాతు మే గురుః ।
కర్ణౌ సురగురుః పాతు నేత్రే మేభీష్టదాయకః ॥ 1 ॥

జిహ్వాం పాతు సురాచార్యః నాసం మే వేదపారగః ।
ముఖం మే పాతు సర్వజ్ఞః కంఠం మే దేవతాగురుః ॥ 2 ॥

భుజా వంగీరసః పాతు కరౌ పాతు శుభప్రదః ।
స్తనౌ మే పాతు వాగీశః కుక్షిం మే శుభలక్షణః ॥ 3 ॥

నాభిం దేవగురుః పాతు మధ్యం పాతు సుఖప్రదః ।
కటిం పాతు జగద్వంద్యః ఊరూ మే పాతు వాక్పతిః ॥ 4 ॥

జానుజంఘే సురాచార్యః పాదౌ విశ్వాత్మకః సదా ।
అన్యాని యాని చాంగాని రక్షేన్మే సర్వతో గురుః ॥ 5 ॥

ఫలశృతిః
ఇత్యేతత్కవచం దివ్యం త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః ।
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ॥

॥ ఇతి శ్రీ బృహస్పతి కవచం ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇

%d bloggers like this: