వేద సూక్తములు

బ్రహ్మ సూక్తం ~ brahma suktam in telugu lyrics

Last Updated on April 15, 2021 

బ్రహ్మ సూక్తం : Read brahma suktam in telugu with lyrics

ఓం బ్రహ్మ॑జజ్ఞా॒నం ప్ర॑థ॒మం పు॒రస్తా”త్ |
వి సీ॑మ॒తః సు॒రుచో॑ వే॒న ఆ॑వః |
స బు॒ధ్నియా॑ ఉప॒మా అ॑స్య వి॒ష్ఠాః |
స॒తశ్చ॒ యోని॒-మస॑తశ్చ॒ వివ॑: |

పి॒తా వి॒రాజా॑మృష॒భో ర॑యీ॒ణామ్ |
అ॒oతరి॑క్షం వి॒శ్వరూ॑ప॒ ఆవి॑వేశ |
తమ॒ర్కైర్-అ॒భ్య॑ర్చన్తి వ॒థ్సమ్ |
బ్రహ్మ॒ సన్త॒o బ్రహ్మ॑ణా వ॒ర్ధయ॑న్తః ||

బ్రహ్మ॑ దే॒వాన॑జనయత్ |
బ్రహ్మ॒ విశ్వ॑మి॒దం జగ॑త్ |
బ్రహ్మ॑ణః క్ష॒త్రం నిర్మి॑తం |
బ్రహ్మ॑ బ్రాహ్మ॒ణ ఆ॒త్మనా” ||

అ॒న్తర॑స్మిన్ని॒మే లో॒కాః |
అ॒న్తర్విశ్వ॑మి॒దం జగ॑త్ |
బ్రహ్మై॒వ భూ॒తానా॒o జ్యేష్ఠమ్” |
తేన॒ కో॑ఽర్హతి॒ స్పర్ధి॑తుమ్ ||

బ్రహ్మ॑న్ దే॒వాస్త్రయ॑స్త్రిగ్ంశత్ |
బ్రహ్మ॑న్నిన్ద్ర ప్రజాప॒తి |
బ్రహ్మ॑న్ హ॒ విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ |
నా॒వీవా॒న్తః స॒మాహి॑తా ||

చత॑స్ర॒ ఆశా॒: ప్రచ॑రన్-త్వ॒గ్నయ॑: |
ఇ॒మం నో॑ య॒జ్ఞం న॑యతు ప్రజా॒నన్న్ |
ఘృ॒తం పిన్వ॑న్న॒జరగ్॑o సు॒వీరమ్” |
బ్రహ్మ॑ స॒మిద్-భ॑వ॒త్యాహు॑తీనామ్ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *