Durga | Lakshmi | Parvathi

ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ bala tripura sundari stotram in odia

Last Updated on April 21, 2021 

ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍

॥ ଶ୍ରୀ ବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦର୍ୟୈ ନମଃ ॥

ପୂର୍ୱପୀଠିକା

ଶ୍ରୀ ଭୈରବ ଉବାଚ
ଅଧୁନା ଦେବି ! ବାଲାୟାଃ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ପାର୍ୱତି ! ।
ପଞ୍ଚମାଙ୍ଗଂ ରହସ୍ୟଂ ମେ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୋପ୍ୟଂ ପ୍ରୟତ୍ନତଃ ॥

ବିନିୟୋଗ

ଓଁ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ
ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିଃ ଋଷିଃ, ପଙ୍କ୍ତିଶ୍ଛନ୍ଦଃ,
ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଦେବତା, ଐଂ ବୀଜଂ, ସୌଃ ଶକ୍ତିଃ,
କ୍ଲୀଂ କିଲକଂ, ଶ୍ରୀବାଲାପ୍ରୀତୟେ ପାଠେ ବିନିୟୋଗଃ ।

॥ ଋଷ୍ୟାଦି ନ୍ୟାସ ॥

ଓଁ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିଋଷୟେ ନମଃ – ଶିରସି ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ପଙ୍କ୍ତିଶ୍ଛନ୍ଦସେ ନମଃ – ମୁଖେ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଦେବତାୟୈ ନମଃ – ହୃଦି ।
ଓଁ ଐଂ ବୀଜାୟ ନମଃ – ନାଭୌ ।
ଓଁ ସୌଃ ଶକ୍ତୟେ ନମଃ – ଗୁହ୍ୟେ ।
ଓଁ କ୍ଲୀଂ କୀଲକାୟ ନମଃ – ପାଦୟୋଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀବାଲାପ୍ରୀତୟେ ପାଠେ ବିନିୟୋଗାୟ ନମଃ – ସର୍ୱାଙ୍ଗେ ।

॥ କରନ୍ୟାସଃ ॥

ଓଁ ଐଂ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଁ କ୍ଲୀଂ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଁ ସୌଃ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଁ ଐଂ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଁ କ୍ଲୀଂ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଁ ସୌଃ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।

॥ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ ॥

ଓଁ ଐଂ ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କ୍ଲୀଂ ଶିରସେ ସ୍ୱାହା ।
ଓଁ ସୌଃ ଶିଖାୟୈ ବୌଷଟ୍ ।
ଓଁ ଐଂ କବଚାୟ ହୁମ୍ ।
ଓଁ କ୍ଲୀଂ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ବୌଷତଟ୍ ।
ଓଁ ସୌଃ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ ।

॥ ଧ୍ୟାନ ॥

ଅରୁଣକିରଣଜାଲୈ ରଞ୍ଜିତାଶାବକାଶା ।
ବିଧୃତଜପବଟୀକା ପୁସ୍ତକାଭୀତିହସ୍ତା ।
ଇତରକରବରାଢ୍ୟା ଫୁଲ୍ଲକହ୍ଲାରସଂସ୍ଥା ।
ନିବସତୁ ହୃଦି ବାଲା ନିତ୍ୟକଲ୍ୟାଣରୂପା ॥

॥ ମାନସ ପୂଜନ ॥

ଓଁ ଲଂ ପୃଥିବୀତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକଂ ଗନ୍ଧଂ ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରାପ୍ରୀତୟେ ସମର୍ପୟାମି ନମଃ ।
ଓଁ ହଂ ଆକାଶତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକଂ ପୁଷ୍ପଂ ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରାପ୍ରୀତୟେ ସମର୍ପୟାମି ନମଃ ।
ଓଁ ଯଂ ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକଂ ଧୂପଂ ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରାପ୍ରୀତୟେ ଘ୍ରାପୟାମି ନମଃ ।
ଓଁ ରଂ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକଂ ଦୀପଂ ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରାପ୍ରୀତୟେ ଦର୍ଶୟାମି ନମଃ ।
ଓଁ ବଂ ଜଲତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକଂ ନୈବେଦ୍ୟଂ ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରାପ୍ରୀତୟେ ନିବେଦୟାମି ନମଃ ।
ଓଁ ସଂ ସର୍ୱତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକଂ ତାମ୍ବୂଲଂ ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରାପ୍ରୀତୟେ ସମର୍ପୟାମି ନମଃ ।

॥ ମୂଲ ଶ୍ରୀବାଲାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ବାଣୀଂ ଜପେଦ୍ ଯସ୍ତ୍ରିପୁରେ ! ଭବାନ୍ୟା ବୀଜଂ ନିଶୀଥେ ଜଡଭାବଲୀନଃ ।
ଭବେତ ସ ଗୀର୍ୱାଣଗୁରୋର୍ଗରୀୟାନ୍ ଗିରୀଶପତ୍ନି ପ୍ରଭୁତାଦି ତସ୍ୟ ॥ ୧॥ var ପ୍ରଭୟାର୍ଦି ତସ୍ୟ
କାମେଶ୍ୱରି ! ତ୍ର୍ୟକ୍ଷରୀ କାମରାଜଂ ଜପେଦ୍ ଦିନାନ୍ତେ ତବ ମନ୍ତ୍ରରାଜମ୍ । var ଜପେଦ୍ ରତାନ୍ତେ
ରମ୍ଭାଽପି ଜୃମ୍ଭାରିସଭାଂ ବିହାୟ ଭୂମୌ ଭଜେତ୍ ତଂ କୁଲଦୀକ୍ଷିତଂ ଚ ॥ ୨॥

ତାର୍ତୀୟକଂ ବୀଜମିଦଂ ଜପେଦ୍ ଯସ୍ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମାତସ୍ତ୍ରିପୁରେ ! ପୁରସ୍ତାତ୍ ।
ବିଧାୟ ଲୀଲାଂ ଭୁବନେ ତଥାନ୍ତେ ନିରାମୟଂ ବ୍ରହ୍ମପଦଂ ପ୍ରୟାତି ॥ ୩॥

ଧରାସଦ୍ମତ୍ରିବୃତ୍ତାଷ୍ଟପତ୍ରଷଟ୍କୋଣନାଗରେ ।
ବିନ୍ଦୁପୀଠେଽର୍ଚୟେଦ୍ ବାଲାଂ ଯୋଽସୌ ପ୍ରାନ୍ତେ ଶିବୋ ଭବେତ୍ ॥ ୪ ||

॥ ଫଲଶ୍ରୁତି ॥

ଇତି ମନ୍ତ୍ରମୟଂ ସ୍ତବଂ ପଠେଦ୍ ଯସ୍ତ୍ରିପୁରାୟା ନିଶି ବା ନିଶାବସାନେ ।
ସ ଭବେଦ୍ ଭୁବି ସାର୍ୱଭୌମମୌଲିସ୍ତ୍ରିଦିବେ ଶକ୍ରସମାନଶୌର୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ॥ ୧॥

ଇତୀଦଂ ଦେବି ! ବାଲାୟା ସ୍ତୋତ୍ରଂ ମନ୍ତ୍ରମୟଂ ପରମ୍ ।
ଅଦାତବ୍ୟମଭକ୍ତେଭ୍ୟୋ ଗୋପନୀୟଂ ସ୍ୱୟୋନିବତ୍ ॥ ୨॥

॥ ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରୟାମଲେ ତନ୍ତ୍ରେ ଭୈରବଭୈରବୀସଂବାଦେ
ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *