వేద సూక్తములు

ఆయుష్య సూక్తం ~ ayushya suktam in telugu lyrics

Last Updated on April 15, 2021 

ఆయుష్య సూక్తం ~ Read ayushya suktam in telugu with lyrics

యో బ్రహ్మా బ్రహ్మణ ఉ॑జ్జహా॒ర ప్రా॒ణైః శి॒రః కృత్తివాసా”: పినా॒కీ |
ఈశానో దేవః స న ఆయు॑ర్దధా॒తు॒ తస్మై జుహోమి హవిషా॑ ఘృతే॒న || ౧ ||

విభ్రాజమానః సరిర॑స్య మ॒ధ్యా॒-ద్రో॒చ॒మా॒నో ఘర్మరుచి॑ర్య ఆ॒గాత్ |
స మృత్యుపాశానపను॑ద్య ఘో॒రా॒ని॒హా॒యు॒షే॒ణో ఘృతమ॑త్తు దే॒వః || ౨ ||

బ్రహ్మజ్యోతి-ర్బ్రహ్మ-పత్నీ॑షు గ॒ర్భ॒o య॒మా॒ద॒ధాత్ పురురూప॑o జయ॒న్తమ్ |
సువర్ణరంభగ్రహ-మ॑ర్కమ॒ర్చ్య॒o త॒మా॒యు॒షే వర్ధయామో॑ ఘృతే॒న || ౩ ||

శ్రియం లక్ష్మీ-మౌబలా-మంబికా॒o గా॒o ష॒ష్ఠీం చ యా॒మిన్ద్రసేనే”త్యుదా॒హుః |
తాం విద్యాం బ్రహ్మయోనిగ్॑o సరూ॒పా॒మి॒హా॒యు॒షే తర్పయామో॑ ఘృతే॒న || ౪ ||

దాక్షాయణ్యః సర్వయోన్య॑: స యో॒న్య॒: స॒హ॒స్ర॒శో విశ్వరూపా॑ విరూ॒పాః |
ససూనవః సపతయ॑: సయూ॒థ్యా॒ ఆ॒యు॒షే॒ణో ఘృతమిద॑o జుష॒న్తామ్ || ౫ ||

దివ్యా గణా బహురూపా”: పురా॒ణా॒ ఆయుశ్ఛిదో నః ప్రమథ్న॑న్తు వీ॒రాన్ |
తేభ్యో జుహోమి బహుధా॑ ఘృతే॒న॒ మా॒ న॒: ప్ర॒జాగ్ం రీరిషో మో॑త వీ॒రాన్ || ౬ ||

ఏ॒క॒: పు॒ర॒స్తాత్ య ఇద॑o బభూ॒వ॒ యతో బభూవ భువన॑స్య గో॒పాః |
యమప్యేతి భువనగ్ం సా”మ్పరా॒యే॒ స నో హవిర్ఘృత-మిహాయుషే”త్తు దే॒వః || ౭ ||

వ॒సూ॒న్ రుద్రా॑-నాది॒త్యాన్ మరుతో॑ఽథ సా॒ధ్యా॒న్ ఋ॑భూన్ య॒క్షా॒న్ గన్ధర్వాగ్‍శ్చ పితౄగ్‍శ్చ వి॒శ్వాన్ |
భృగూన్ సర్పాగ్‍శ్చాఙ్గిరసో॑ఽథ స॒ర్వా॒న్ ఘృ॒త॒గ్ం హు॒త్వా స్వాయుష్యా మహయా॑మ శ॒శ్వత్ || ౮ ||

విష్ణో॒ త్వం నో॒ అన్త॑మ॒శ్శర్మ॑యచ్ఛ సహన్త్య |
ప్రతే॒ధారా॑ మధు॒శ్చుత॒ ఉథ్స॑o దుహ్రతే॒ అక్షి॑తమ్ ||

|| ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *