ગુજરાતી

Ashtalakshmi stotram lyrics in Gujarati

Last Updated on March 28, 2021 

অষ্ট লক্ষ্মী স্তোত্রম্ read Ashtalakshmi stotram lyrics in Gujarati

আদিলক্ষ্মি
সুমনস বংদিত সুংদরি মাধবি, চংদ্র সহোদরি হেমমযে
মুনিগণ বংদিত মোক্ষপ্রদাযনি, মংজুল ভাষিণি বেদনুতে ।
পংকজবাসিনি দেব সুপূজিত, সদ্গুণ বর্ষিণি শাংতিযুতে
জয জযহে মধুসূদন কামিনি, আদিলক্ষ্মি পরিপালয মাম্ ॥ 1 ॥

ধান্যলক্ষ্মি
অযিকলি কল্মষ নাশিনি কামিনি, বৈদিক রূপিণি বেদমযে
ক্ষীর সমুদ্ভব মংগল রূপিণি, মংত্রনিবাসিনি মংত্রনুতে ।
মংগলদাযিনি অংবুজবাসিনি, দেবগণাশ্রিত পাদযুতে
জয জযহে মধুসূদন কামিনি, ধান্যলক্ষ্মি পরিপালয মাম্ ॥ 2 ॥

ধৈর্যলক্ষ্মি
জযবরবর্ষিণি বৈষ্ণবি ভার্গবি, মংত্র স্বরূপিণি মংত্রমযে
সুরগণ পূজিত শীঘ্র ফলপ্রদ, জ্ঞান বিকাসিনি শাস্ত্রনুতে ।
ভবভযহারিণি পাপবিমোচনি, সাধু জনাশ্রিত পাদযুতে
জয জযহে মধু সূধন কামিনি, ধৈর্যলক্ষ্মী পরিপালয মাম্ ॥ 3 ॥

গজলক্ষ্মি
জয জয দুর্গতি নাশিনি কামিনি, সর্বফলপ্রদ শাস্ত্রমযে
রধগজ তুরগপদাতি সমাবৃত, পরিজন মংডিত লোকনুতে ।
হরিহর ব্রহ্ম সুপূজিত সেবিত, তাপ নিবারিণি পাদযুতে
জয জযহে মধুসূদন কামিনি, গজলক্ষ্মী রূপেণ পালয মাম্ ॥ 4 ॥

সংতানলক্ষ্মি
অযিখগ বাহিনি মোহিনি চক্রিণি, রাগবিবর্ধিনি জ্ঞানমযে
গুণগণবারধি লোকহিতৈষিণি, সপ্তস্বর ভূষিত গাননুতে ।
সকল সুরাসুর দেব মুনীশ্বর, মানব বংদিত পাদযুতে
জয জযহে মধুসূদন কামিনি, সংতানলক্ষ্মী পরিপালয মাম্ ॥ 5 ॥

বিজযলক্ষ্মি
জয কমলাসিনি সদ্গতি দাযিনি, জ্ঞানবিকাসিনি গানমযে
অনুদিন মর্চিত কুংকুম ধূসর, ভূষিত বাসিত বাদ্যনুতে ।
কনকধরাস্তুতি বৈভব বংদিত, শংকরদেশিক মান্যপদে
জয জযহে মধুসূদন কামিনি, বিজযলক্ষ্মী পরিপালয মাম্ ॥ 6 ॥

বিদ্যালক্ষ্মি
প্রণত সুরেশ্বরি ভারতি ভার্গবি, শোকবিনাশিনি রত্নমযে
মণিময ভূষিত কর্ণবিভূষণ, শাংতি সমাবৃত হাস্যমুখে ।
নবনিধি দাযিনি কলিমলহারিণি, কামিত ফলপ্রদ হস্তযুতে
জয জযহে মধুসূদন কামিনি, বিদ্যালক্ষ্মী সদা পালয মাম্ ॥ 7 ॥

ধনলক্ষ্মি
ধিমিধিমি ধিংধিমি ধিংধিমি-দিংধিমি, দুংধুভি নাদ সুপূর্ণমযে
ঘুমঘুম ঘুংঘুম ঘুংঘুম ঘুংঘুম, শংখ নিনাদ সুবাদ্যনুতে ।
বেদ পূরাণেতিহাস সুপূজিত, বৈদিক মার্গ প্রদর্শযুতে
জয জযহে মধুসূদন কামিনি, ধনলক্ষ্মি রূপেণা পালয মাম্ ॥ 8 ॥

ফলশৃতি
শ্লো॥ অষ্টলক্ষ্মী নমস্তুভ্যং বরদে কামরূপিণি ।
বিষ্ণুবক্ষঃ স্থলা রূঢে ভক্ত মোক্ষ প্রদাযিনি ॥

শ্লো॥ শংখ চক্রগদাহস্তে বিশ্বরূপিণিতে জযঃ ।
জগন্মাত্রে চ মোহিন্যৈ মংগলং শুভ মংগলং ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *