శ్రీ అష్టలక్ష్మీ మాలా మంత్రం~ ashtalakshmi mala mantram in telugu

Last Updated on April 19, 2021 

శ్రీ అష్టలక్ష్మీ మాలా మంత్రం : read shri ashtalakshmi mala mantram in telugu

అస్య శ్రీఅష్టలక్ష్మీమాలామంత్రస్య – భృగు ఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః –
మహాలక్ష్మీర్దేవతా – శ్రీం బీజం – హ్రీం శక్తిః – ఐం కీలకం –
శ్రీఅష్టలక్ష్మీప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః .

ఓం నమో భగవత్యై లోకవశీకరమోహిన్యై,
ఓం ఈం ఐం క్షీం, శ్రీ ఆదిలక్ష్మీ, సంతానలక్ష్మీ, గజలక్ష్మీ,
ధనలక్ష్మీ, ధాన్యలక్ష్మీ, విజయలక్ష్మీ,
వీరలక్ష్మీ, ఐశ్వర్యలక్ష్మీ, అష్టలక్ష్మీ ఇత్యాదయః మమ హృదయే
దృఢతయా స్థితా సర్వలోకవశీకరాయ, సర్వరాజవశీకరాయ,
సర్వజనవశీకరాయ సర్వకార్యసిద్ధిదే, కురు కురు, సర్వారిష్టం
జహి జహి, సర్వసౌభాగ్యం కురు కురు,
ఓం నమో భగవత్యై శ్రీమహాలాక్ష్మ్యై హ్రీం ఫట్ స్వాహా ..

ఇతి శ్రీఅష్టలక్ష్మీమాలామంత్రం సంపూర్ణం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: