മലയാളം

അഷ്ടാദശശക്തിപീഠസ്തോത്രം~ Ashtadasa Shakti Peetha Stotram in Malayalam

Last Updated on April 23, 2021 

അഷ്ടാദശശക്തിപീഠസ്തോത്രം : Ashtadasa Shakti Peetha Stotram in Malayalam with lyrics.

ലംകായാം ശാംകരീദേവീ കാമാക്ഷീ കാംചികാപുരേ |
പ്രദ്യുമ്നേ ശൃംഖളാദേവീ ചാമുംഡീ ക്രൗംചപട്ടണേ || 1 ||

അലംപുരേ ജോഗുളാംബാ ശ്രീശൈലേ ഭ്രമരാംബികാ |
കൊല്ഹാപുരേ മഹാലക്ഷ്മീ മുഹുര്യേ ഏകവീരാ || 2 ||

ഉജ്ജയിന്യാം മഹാകാളീ പീഠികായാം പുരുഹൂതികാ |
ഓഢ്യായാം ഗിരിജാദേവീ മാണിക്യാ ദക്ഷവാടികേ || 3 ||

ഹരിക്ഷേത്രേ കാമരൂപീ പ്രയാഗേ മാധവേശ്വരീ |
ജ്വാലായാം വൈഷ്ണവീദേവീ ഗയാ മാംഗള്യഗൗരികാ || 4 ||

വാരണാശ്യാം വിശാലാക്ഷീ കാശ്മീരേതു സരസ്വതീ |
അഷ്ടാദശ സുപീഠാനി യോഗിനാമപി ദുര്ലഭമ് || 5 ||

സായംകാലേ പഠേന്നിത്യം സര്വശത്രുവിനാശനമ് |
സര്വരോഗഹരം ദിവ്യം സര്വസംപത്കരം ശുഭമ് || 6 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *