ગુજરાતી

અષ્ટદિક્પાલકસ્તોત્રં~ Ashta dikpaka stotram in Gujarati

Last Updated on April 23, 2021 

અષ્ટદિક્પાલકસ્તોત્રં : Read Ashta dikpaka stotram in Gujarati with lyrics.

શ્રી ઇન્દ્રસ્તુતિઃ – પૂર્વ (East)
ઐરાવતગજારૂઢં સ્વર્ણવર્ણં કિરીટિનમ્ |
સહસ્રનયનં શક્રં વજ્રપાણિં વિભાવયેત્ || ૧||

શ્રી અગ્નિસ્તુતિઃ – આગ્નેય (Southeast)
સપ્તાર્ચિષં ચ બિભ્રાણમક્ષમાલાં કમણ્ડલુમ્ |
જ્વાલમાલાકુલં રક્તં શક્તિહસ્તં ચકાસતમ્ || ૨||

શ્રી યમસ્તુતિઃ – દક્ષિણ (South)
કૃતાન્તં મહિષારૂઢં દણ્ડહસ્તં ભયાનકમ્ |
કાલપાશધરં કૃષ્ણં ધ્યાયેત્ દક્ષિણદિક્પતિમ્ || ૩||

શ્રી નિરૃત્યસ્તુતિઃ – નૈરૃત્ય (Southwest)
રક્તનેત્રં શવારૂઢં નીલોત્પલદલપ્રભમ્ |
કૃપાણપાણિમસ્રૌઘં પિબન્તં રાક્ષસેશ્વરમ્ || ૪||

શ્રી વરુણસ્તુતિઃ – પશ્ચિમ (West)
નાગપાશધરં હૃષ્ટં રક્તૌઘદ્યુતિવિગ્રહમ્ |
શશાઙ્કધવલં ધ્યાયેત્ વરુણં મકરાસનમ્ || ૫||

શ્રી વાયુસ્તુતિઃ – વાયવ્ય (Northwest)
આપીતં હરિતચ્છાયં વિલોલધ્વજધારિણમ્ |
પ્રાણભૂતં ચ ભૂતાનાં હરિણસ્થં સમીરણમ્ || ૬||

શ્રી કુબેરસ્તુતિઃ – ઉત્તર (North)
કુબેરં મનુજાસીનં સગર્વં ગર્વવિગ્રહમ્ |
સ્વર્ણચ્છાયં ગદાહસ્તમુત્તરાધિપતિં સ્મરેત્ || ૭||

શ્રી ઈશાનસ્તુતિઃ – ઈશાન્ય (Northeast)
વૃષભારૂઢં ત્રિશૂલં વ્યાલધારિણમ્ |
શરચ્ચન્દ્રસમાકારં ત્રિનેત્રં નીલકણ્ઠકમ્ || ૮||

ઇતિ અષ્ટદિક્પાલકસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ |

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *