నవగ్రహ

ఆదిత్య స్తోత్రం~ aditya stotram lyrics in telugu

Last Updated on April 19, 2021 

మహామహిమాన్వితం ఆదిత్యస్తోత్రం : aditya stotram in telugu lyrics

అథ శ్రీమదప్పయ్యదీక్షితవిరచితం మహామహిమాన్వితం ఆదిత్యస్తోత్రం ..

విస్తారాయామమానం దశభిరుపగతో యోజనానాం సహస్రైః
చక్రే పంచారనాభిత్రితయవతి లసన్ నేమిషట్కే నివిష్టః .
సప్తచ్ఛందస్తురంగాహితవహనధురో హాయనాంశత్రివర్గ
వ్యక్తాకౢప్తాఖిలాంగః స్ఫురతు మమ పురః స్యందనశ్చండభానోః .. 1..

ఆదిత్యైరప్సరోభిర్మునిభిరహివరైర్గ్రామణీయాతుధానైః
గంధర్వైర్వాలఖిల్యైః పరివృతదశమాంశస్య కృత్స్నం రథస్య .
మధ్యం వ్యాప్యాధితిష్ఠన్ మణిరివ నభసో మండలశ్చండరశ్మేః
బ్రహ్మజ్యోతిర్వివర్తః శ్రుతినికరఘనీభావరూపః సమింధే .. 2..

నిర్గచ్ఛంతోఽర్కబింబాన్ నిఖిలజనిభృతాం హార్దనాడీప్రవిష్టాః
నాడ్యో వస్వాదిబృందారకగణమధునస్తస్య నానాదిగుత్థాః .
వర్షంతస్తోయముష్ణం తుహినమపి జలాన్యాపిబంతః సమంతాత్
పిత్రాదీనాం స్వధౌషధ్యమృతరసకృతో భాంతి కాంతిప్రరోహాః.. 3..

శ్రేష్ఠాస్తేషాం సహస్రే త్రిదివవసుధయోః పంచదిగ్వ్యాప్తిభాజాం
శుభ్రాంశుం తారకౌఘం శశితనయముఖాన్ పంచ చోద్భాసయంతః .
ఆరోగో భ్రాజముఖ్యాస్త్రిభువనదహనే సప్తసూర్యా భవంతః
సర్వాన్ వ్యాధీన్ సుషుమ్నాప్రభృతయ ఇహ మే సూర్యపాదాః క్షిపంతు .. 4..

ఆదిత్యానాశ్రితాః షణ్ణవతిగుణసహస్రాన్వితా రశ్మయోఽన్యే
మాసే మాసే విభక్తాస్త్రిభువనభవనం పావయంతః స్ఫురంతి .
యేషాం భువ్యప్రచారే జగదవనకృతాం సప్తరశ్మ్యుత్థితానాం
సంసర్పే చాధిమాసే వ్రతయజనముఖాః సత్క్రియాః న క్రియంతే .. 5..

ఆదిత్యం మండలాంతఃస్ఫురదరుణవపుస్తేజసా వ్యాప్తవిశ్వం
ప్రాతర్మధ్యాహ్నసాయం సమయవిభజనాదృగ్యజుస్సామసేవ్యం .
ప్రాప్యం చ ప్రాపకం చ ప్రథితమతిపథిజ్ఞానినాముత్తరస్మిన్
సాక్షాద్ బ్రహ్మేత్యుపాస్యం సకలభయహరాభ్యుద్గమం సంశ్రయామి .. 6..

యచ్ఛక్త్యాఽధిష్ఠితానాం తపనహిమజలోత్సర్జనాదిర్జగత్యాం
ఆదిత్యానామశేషః ప్రభవతి నియతః స్వస్వమాసాధికారః .
యత్ ప్రాధాన్యం వ్యనక్తి స్వయమపి భగవాన్ ద్వాదశస్తేషు భూత్వా
తం త్రైలోక్యస్య మూలం ప్రణమత పరమం దైవతం సప్తసప్తిం .. 7..

స్వఃస్త్రీగంధర్వయక్షా మునివరభుజగా యాతుధానాశ్చ నిత్యం
నృత్తైర్గీతైరభీశుగ్రహనుతివహనైరగ్రతః సేవయా చ .
యస్య ప్రీతిం వితన్వంత్యమితపరికరా ద్వాదశ ద్వాదశైతే
హృద్యాభిర్వాలఖిల్యాః సరణిభణితిభిస్తం భజే లోకబంధుం .. 8..

బ్రహ్మాండే యస్య జన్మోదితముషసి పరబ్రహ్మముఖ్యాత్మజస్య
ధ్యేయం రూపం శిరోదోశ్చరణపదజుషా వ్యాహృతీనాం త్రయేణ .
తత్ సత్యం బ్రహ్మ పశ్యామ్యహరహమభిధం నిత్యమాదిత్యరూపం
భూతానాం భూనభస్స్వః ప్రభృతిషు వసతాం ప్రాణసూక్ష్మాంశమేకం .. 9..

ఆదిత్యే లోకచక్షుష్యవహితమనసాం యోగినాం దృశ్యమంతః
స్వచ్ఛస్వర్ణాభమూర్తిం విదలితనలినోదారదృశ్యాక్షియుగ్మం .
ఋక్సామోద్గానగేష్ణం నిరతిశయలసల్లోకకామేశభావం
సర్వావద్యోదితత్వాదుదితసముదితం బ్రహ్మ శంభుం ప్రపద్యే .. 10..

ఓమిత్యుద్గీథభక్తేరవయవపదవీం ప్రాప్తవత్యక్షరేఽస్మిన్
యస్యోపాస్తిః సమస్తం దురితమపనయత్వర్కబింబే స్థితస్య .
యత్ పూజైకప్రధానాన్యఘమఖిలమపి ఘ్నంతి కృచ్ఛ్రవ్రతాని
ధ్యాతః సర్వోపతాపాన్ హరతు పరశివః సోఽయమాద్యో భిషఙ్నః .. 11..

ఆదిత్యే మండలార్చిః పురుషవిభిదయాద్యంతమధ్యాగమాత్మ-
న్యాగోపాలాంగనాభ్యో నయనపథజుషా జ్యోతిషా దీప్యమానం
గాయత్రీమంత్రసేవ్యం నిఖిలజనధియాం ప్రేరకం విశ్వరూపం .
నీలగ్రీవం త్రినే(ణే)త్రం శివమనిశముమావల్లభం సంశ్రయామి .. 12..

అభ్రాకల్పః శతాంగః స్థిరఫణితిమయం మండలం రశ్మిభేదాః
సాహస్రాస్తేషు సప్త శ్రుతిభిరభిహితాః కించిదూనాశ్చ లక్షాః .
ఏకైకేషాం చతస్రస్తదను దినమణేరాదిదేవస్య తిస్రః
కౢప్తాః తత్తత్ప్రభావప్రకటనమహితాః స్రగ్ధరా ద్వాదశైతాః .. 13..

దుఃస్వప్నం దుర్నిమిత్తం దురితమఖిలమప్యామయానప్యసాధ్యాన్
దోషాన్ దుఃస్థానసంస్థగ్రహగణజనితాన్ దుష్టభూతాన్ గ్రహాదీన్ .
నిర్ధూనోతి స్థిరాం చ శ్రియమిహ లభతే ముక్తిమభ్యేతి చాంతే
సంకీర్త్య స్తోత్రరత్నం సకృదపి మనుజః ప్రత్యహం పత్యురహ్నాం .. 14..

.. ఇతి శ్రీమదప్పయ్యదీక్షితవిరచితశ్రీమదాదిత్యస్తోత్రరత్నం ..

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *