నవగ్రహ

ఆదిత్యాష్టకం~ aditya ashtakam in telugu

Last Updated on April 19, 2021 

ఆదిత్యాష్టకం : read aditya ashtakam lyrics in telugu.

ఉదయాద్రిమస్తకమహామణిం లసత్-
కమలాకరైకసుహృదం మహౌజసం .
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం ||1||

తిమిరాపహారనిరతం నిరామయం
నిజరాగరంజితజగత్త్రయం విభుం .
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం ||2||

దినరాత్రిభేదకరమద్భుతం పరం
సురవృందసంస్తుతచరిత్రమవ్యయం.
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం ||3||

శ్రుతిసారపారమజరామయం పరం
రమణీయవిగ్రహముదగ్రరోచిషం .
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం ||4||

శుకపక్షతుండసదృశాశ్వమండలం
అచలావరోహపరిగీతసాహసం .
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం ||5||

శ్రుతితత్త్వగమ్యమఖిలాక్షిగోచరం
జగదేకదీపముదయాస్తరాగిణం .
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం ||6||

శ్రితభక్తవత్సలమశేషకల్మష-
క్షయహేతుమక్షయఫలప్రదాయినం .
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం ||7||

అహమన్వహం సతురగక్షతాటవీ
శతకోటిహాలకమహామహీధనం .
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం ||8||

ఇతి సౌరమష్టకమహర్ముఖే రవిం
ప్రణిపత్య యః పఠతి భక్తితో నరః .
స విముచ్యతే సకలరోగకల్మషైః
సవితుస్సమీపమపి సమ్యగాప్నుయాత్ ||9||

ఇతి ఆదిత్యాష్టకం సమాప్తం ..

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *